Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/12/2010

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla k pravému obráteniu. Drahé deti, odložte so srdcom plným dôvery všetko to čo Vás ťaží, lebo Duch tešíteľ chce zostúpiť na každého z Vás. Drahé deti, vy ste veľmi ďaleko od modlitby, preto, detičky moje, ja ako Mama utešovateľka, prichádzam, aby som Vás viedla, povzbudzujúc Vás k pravému obráteniu.
Moje drahé deti, vedzte, že keď vo Vás nieje pravé obrátenie, nemôžte žiť úplný pokoj.
Mnohí z Vás sa nepostia, nemodlia sa, a opakujem, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo nepriateľ ničí rodiny, manželstvá a všetko to čo je Božími plánmi.
Drahé deti, žite tento čas prípravy, aby ste boli pripravení na Jeho príchod.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.
Žehnám Vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/12/2010

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, aj dnes Vás povzbudzujem stretnúť pravého Utešiťeľa, vedzte deti moje iba on je pravé útočisko a pravé osvieženie. Drahé deti, ešte raz Vás povzbudzujem otvoriť srdce, lebo otvorením srdca môžte stretnúť Božie divy. Drahé deti, ste príliš roztržití a nedokážete ešte pochopiť Mmôj príchod preto Vás povzbudzujem k odovzdanosti. Iba v pravej dôvere sa môžte zmeniť, lebo mnohí z Vás nedokážu žiť pravú odovzdanosť, vedzte, že ja som Vaše útočisko a vy ste zreničky mojich očí.
Modlite sa za zničenie Vášho ega.
Iba pokorou sa môžte pretvoriť v pravú lásku a iní budú môcť vidieť vo Vás pravé Božie diela.
Deti vy neveríte, že budete žiť večne, a ste oklamaní nepriateľom, aby ste pohŕdali týmto svetom. Preto deti moje Vás povzbudzujem, aby ste nezostali hľadieť na nebo. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za moje deti zasvätených, lebo s nimi moje Nepoškrnené Srdce zvíťazí. Ja Vás žehnám a budem vždy vašim útočiskom. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/11/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás pozývam položiť s dôverou pred Boha vaše starosti, lebo On, ako Otec Milosrdenstva Vás chce utešiť. Nebojte sa stretnúť Kráľa Pokoja, ale Vás pozývam znovuobjaviť pravé hodnoty života, lebo mnohí z Vás sú ďaleko od pravého pokoja, budujúc si svet bez Boha.
Preto detičky moje ja prichádzam medzi Vás na Zem, aby som utešila Vaše srdcia, aby ste sa necítili byť opustení.
Drahé deti, ak sa neodovzdáte úplne pravému obráteniu a odpovedi na prikázania, stále viac sa budete vzdiaľovať od Boha a od Jeho plánov, preto Vás pozývam k modlitbe a k prístupu k Sviatostiam, iba tak môžte kráčať po pravej ceste spásy.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám Vás všetkých tu prítomných a všetky vaše predmety.
Ďakujem Vám za odpoveď na Moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/10/10

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/09/10

  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes s radosťou chcem Vás viesť k objavu Božej Lásky. Drahé deti, ako mama chcem Vám dať ochutnať milosrdenstvo, ktoré môj Syn živí pre každého z Vás cez svoje odpustenie. Avšak mnohí ešte nedokážu odpustiť, preto povzbudzujem všetkych Vás, aby ste sa viac približovali k Eucharistiám (Svätým Omšiam – poznámka prekladateľa), aby ste prosili a obsiahli pravé odpustenie. Drahé deti, ak by ste sa nechali úplne viesť mojími pozvaniami, bolo by oveľa ľahšie prísť k Bohu, preto viackrát opakujem, aby ste sa modlili. Bez modlitby sa nemôžte Doňho zaľúbiť a preto necítite Jeho prítomnosť a Lásku, ktorú živí voči každému z Vás, takže, detičky moje, odovzdajte sa stretnutiu s Bohom. Otváram Vám cesty, ktoré vedú k pravému pokoju, povzbudzujem Vás preto, aby ste sa rozhodli pre večnosť. Ďakujem všetkým za odpoveď na moje volanie, sľubujem detičky moje celú moju lásku pre každého z Vás. Milujem Vás a nechcem, aby ste sa vzdialili od Božej milosti. Budem pri každom z Vás, aby som Vás podporila pri všetkých vašich pokušeniach, detičky moje otvorte srdce bez strachu, lebo rieky milosti budú plynúť pre Vás. Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť a dám Vám moje materské požehnanie, žehnám všetkých a vaše predmety. Pochválený buď Ježiš Kristus! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/09/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/08/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé moje deti, dnes prichádzam k Vám, aby som Vás viedla po ceste pokoja.
Deti moje, klopem na Vaše srdcia, aby som Vám dala zakúsiť divy môjho Syna Ježiša.
Drahé deti, v Tomto období milosti, Boh chce, aby ľudstvo objavilo pravý pokoj. Bez modlitby svet upadá preto Vám opakujem, aby ste sa modlili, lebo ste veľmi ďaleko od Božích plánov, a ste veľmi fascinovaní materiálnymi vecami. Deti, naučte sa žiť slovo, ktoré Vám nechal Boh, lebo bez svojho slova nebudete môcť mať pravý pokoj. Preto detičky moje prichádzam, aby som Vám priniesla Dobrú Správu, ak je vo Vás živá túžba po stretnutí s Ním, ja Vám vždy prídem na pomoc.
Ďakujem Vám detičky moje za Vašu prítomnosť.
Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/08/10

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/07/10

  • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, prichádzam medzi Vás, ako Kráľovna Pokoja a prichádzam s Láskou Stvoriteľovho Ducha. Povzbudzujem Vás, moje deti, stretnúť Ducha Pokoja. Lebo mnohí z Vás už neveria v Ducha utešiteľa, a ja, ako mama pútnička prichádzam, aby som Vás viedla k Bohu.
Modlite sa deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli zamilovať do Boha, preto, deti moje, Vás povzbudzujem, aby ste sa nenechali oklamať nepriateľom podnecovaťeľom, nechajúc sa úplne odlúčiť od Boha. Vedzte, že on chce vytvoriť svet bez Boha. Deti moje, ja som sa stala Ježišovou mamou, keď som povedala moje ÁNO, a preto Vás pozývam rozhodnúť sa pre Boha. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/07/10

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/06/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, v tejto dobe, kedy vy všetci prechádzate cestami roztržitosti, Vás povzbudzujem, drahé deti nezanedbávať modlitbu. Lebo mnohí z Vás sa nedokážu modliť. Drahé deti, vedzte, že bez modlitby sa nemôžte zamilovať do Boha. Preto, drahé deti, Vás povzbudzujem nezanedbávať modlitbu. Moje drahé deti, nežite iba chvíle duchovného pôžitku, ale Vás povzbudzujem, aby ste ho žili každý deň, lebo iba cez modlitbu budete môcť kontemplovať Boha.
Ja, ako mama prichádzam evanjelizovať Božie Slovo, lebo mnohí z Vás zanechali život modlitby. Deti moje nenechajte sa klamať, že Boh neexistuje, Vy viete kto narúša Božie plány. Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste odpovedali na moje volanie. Stante sa všetci štítom lásky, aby ste zakúsili vo Vašich srdciach pravý pokoj. Ja Vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/06/10

PosolstvoPanny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/05/10

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes Vás osobitným spôsobom pozývam na návrat k Bohu.
Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste stretli Kráľa Pokoja, lebo bez modlitby nedokážete odpustiť.
Drahé deti, odovzdajte sa Bohu, aby sa vo Vašom srdci zrodila túžba po stretnutí s ním.
Drahé deti, ak dnes prichádzam k Vám, tak je to preto, lebo svet je bez Boha a On nechce, aby sa niekto z Vás stratil.
S pohľadom upreným na všetkých prítomných, dala požehnanie a poďakovala za ich prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvoPanny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/05/10