• Post category:2017
 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, s materskou láskou prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla Slovo môjho syna Ježiša, aby ste ho mohli žiť a uskutočňovať; dnes viac než v minulosti potrebujeme živú vieru. Vy, čo sa modlíte, ale nežijete jeho slová, nemôžte sa zamilovať do Jeho krásy, a nemôžte vychutnávať Jeho veľkú lásku k Vám. Treba otvoriť srdcia na stretnutie s Kráľom pokoja, by ste vašim áno oddialili všetko to čo Vám bráni žiť milosť, ktorú môj Syn chce dať každému z vás. Koľko zlomených sŕdc, koľko zmätku je vo vás, a neviete kde sa nachádza láska. Vráťte sa k Nemu so skrúšeným srdcom, a on Vás obmyje zo všetkých hriechov, aby ste sa mohli cítiť byť nové stvorenia. Treba ísť k prameňu, aby rieky milosti mohli vyprysknúť pre ľudstvo, ktoré stratilo Boha.
A vy čo hovoríte, že ma milujete, povzbudzujem vás deti moje k vytrvalosti, aby ste sa zriekli hriechu. Môj Syn nemôže prebývať vo Vás, kde je hojnost hriechu a nemôže tam byť hojnosť milosti. Som s vami a blízko pri vás, aby ste sa nenechali lákať vecami tohto sveta, nežite pre seba samých, žite pre plány, ktoré má Boh s každým z vás.
Výzvam vás, aby ste darovali život pre večnosť!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za cely svet, modlite sa za Cirkev, za mojich pastierov, aby moje nepoškvrnené srdce mohlo triumfovať. Všetkých vás žehnám a ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

Všeobecné poznámky k posolstvu Panny Márie danom Lellovi pre ľudstvo 01/04/2017

 • V úvode, zdá sa, že Panna Mária pripomína, ako v mnohých posolstvách, že neprináša nové učenie, ale to dané Božím Slovom. Obmedzuje sa na šírenie Slova svojho Syna.
  Toto Slovo jej Syna nachádzame v Evanjeliu.
  Je vhodné pozrieť sa, ako tento úryvok je pripomenutím Evanjelia.
  V tomto zmysle nám môže pomôcť jeden úryvok: záver „Príhovoru na Vrchu“ ( Mt 7, 21 – 27 ):
  „Nie každý, kto mi hovorí ‚Pane, Pane‘ vojde do Nebeského Kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na Nebesiach…mnohí mi v omen deň povedia…odíďte odo mna vy čo páchate neprávosť.“
  Je zaujímavé pripomenúť si nespočetné zjavenia z roku 1986 v byte rodiny Ferrara. Následkom toho sa Lellovi príbuzní zažili druhé obrátenie a masívne sa zapojili do Neokatechumenálneho hnutia, ktoré má za cieľ žiť radikálne Evanjelium a brať krst vážne.
 • Ohľadom toho Máriini Pútnici by sa mali pýtať seba samých: „Aké miesto má Božie Slovo počas modlitbových stretnutí? Stačí sa modliť iba ružence? Treba mať zakaždým rýchle podelenie sa nad Evanjeliom? [zdieľanie Evanjelia].
 • toto posolstvo je obzvlášť vhodné pre pôstne obdobie. Jedná sa o návrat k praxi skrúšenosti, úteku pred hriechom, k vyliatiu milosti svätého krstu.

Komentár

 1. kresťanský život je skôr prax než teória.
  Aby som Vám priniesla Slovo môjho Syna Ježiša, aby ste ho mohli žiť a uskutočniť. Potrebujeme živú vieru.
  Živá viera nieje iba súhlas intelektu s doktrínou, ale prilnutie vôle, celej bytosti k Zjaveniu.
  Sv. Jakub píše: „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, a aj ti z mojich skutkov ukážem vieru.“ (Jak 2, 18).
  Vy, čo sa modlíte, ale nežijete Jeho slová, nemôžte sa zamilovať do Jeho krásy, a nemôžte vychutnávať…
  Vaším ÁNO…oddialili všetko to, čo Vám bráni žiť milosť…
  Tu sú prítomné veľké princípy duchovnosti, kresťanského mysticizmu. Žiť uplatňovanie prikázaní na ceste asketiky je, obyčajne predpokladom pre cesty osvietenia, kde prevláda režim darov Ducha Svätého. Po rokoch vytrvalosti v suchoparnej poslušnosti Božským imperatívom, duša je osvietená ohľadom ich opodstatnenosti. Tu je záver Prológu Reguly svätého Benedikta: „Ale napredovaním v mníšskom živote a vo viere, srdce sa rozširuje, a s neopísateľnou nehou lásky sa uteká po ceste Božích prikázaní.“
  Si spomenie na naliehavé učenie sv. Františka z Assisi: Kázať Evanjelium skôr skutkami než slovami.
  Toto posolstvo je predĺžením marcového: Akoby Mária chcela povedať: „Máriini Pútnici už musia byť Evanjeliovým hnutím a nie devocionálnym hnutím.“
 2. Ezechielovo volanie v tomto pôstnom období.
  Koľko zlomených sŕdc, koľko zmätku…
  Mária hovorievala Lellovi: „Matka Tereza bola povolaná pre chudobných, ktorým chýba chlieb, ty si povolaný pre chudobných v duchovne.“ Veľkosť Máriinych Pútnikov pochádza z pôvodu jeho členov: obrátení hriešnici, Božie deti s odretou psychológiou, členovia rozbitých rodín a párov…
  „Len sa pozrite na svoje povolanie bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela…čo je slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných.“ ( 1 Kor 1, 26).
  Vráťte sa k nemu so skrúšeným srdcom, a On Vás obmyje so všetkých hriechov, aby ste sa mohli cítiť byť nové stvorenia.
  Treba ísť k prameňu, aby rieky milosti mohli vyprysknúť pre ľudstvo, ktoré stratilo Boha.
  Podriadení týmto tvrdeniam: Žalm 50 ( Miserere), texty prorokov Jeremiáša a Ezechiela, mnohé z nich adaptované pre pôstne obdobie.
  Jeremiáš 31, 31: „Ja uložím môj zákon medzi nich a napíšem ho na ich srdce…“
  Ezechiel 47: voda vychádza z pravej strany chrámu v takej hojnosti, že prorok nemôže prebrodiť ten potok… Je veľa stromov na oboch brehoch rieky; dozrievajú dvanásťkrát ročne ( Zjv 22 ) a prúd schádza k Mŕtvemu moru.
 3. Napomenutia pre Máriinych Pútnikov – I pellegrini di Maria
  A vy čo hovoríte, že ma milujete…
  Kde je hriech… nemôže tam byť hojnosť milosti.
  Nežite pre seba samých…ale žite pre plány, ktoré má Boh…
  Toto prehlásenie sa zdá byť určené nie svetu, ale horlivej skupine Máriinych Pútnikov.
  Sú medzi nami bytosti, ktoré žijú dvojitý život, strácajú milosť?…Nemáme odvahu si to myslieť. Predsa však, toto napomenutie sa obracia na každého Máriinho Pútnika. Každý z nás je nekonzistentný, či v jednom, či v inom bode…Všetci sa musíme obrátiť, teda, nežiť viac pre seba samých (vyjadrenie apoštola Pavla prevzané z Eucharistickej modlitby).
  Priniesť Vám Slovo môjho Syna Ježiša, aby ste ho mohli žiť a uskutočňovať. Potrebujeme živú vieru.
  Nežijete…nemôžte sa zamilovať do Jeho krásy a vychutnávať…
  Vaším ÁNO…oddialiť všetko to, čo Vám bráni žiť milosť…
  Koľko zlomených sŕdc, koľko zmätku… skrúšeným srdcom…
  Ste sa mohli cítiť byť nové stvorenia.
  Rieky milosti pre ľudstvo.
  A vy, čo hovoríte, že ma milujete…
  Kde je hriech…nemôže byť hojnosť milosti.
  Nežite pre seba samých, ale žite pre plány, ktoré má Boh…

Otec M. F.
(Preložil D. R.)

Pridaj komentár