• Post category:2017
 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla moju útechu. Mnohí z Vás ešte nedokážu vychutnávať lásku môjho Syna Ježiša.
Môj Syn Vám chce, pristredníctvom mna, zjaviť všetku svoju lásku, aby ste mohli konať divy. Pozývam Vás, deti moje, žiť vytrvalejšiu vieru, aby ste pochopili plány, ktoré má Boh pre každého z Vás. Nemôžte vychutnávať Jeho lásku, ak nežijete posolstvá, čo Vám dávam už toľko rokov. Potrebujem Vás, potrebujem nových apoštolov, ktorí dokážu ponúknuť ich áno s pokorou, aby ste prostredníctvom cesty svetla mohli byť nádejou pre tých čo strácajú chodník, ktorý Boh vyznačil.
Deti moje, vráťte sa túžiť po tej láske, ktorú ste vychutnali, keď ste zažili odpustenie a oslobodenie od hriechu.
Dnes, deti moje, je priveľa hluku vo vašom srdci a nedokážete sa ponoriť do neustálej modlitby, preto vás pozývam, aby ste sa opäť začali modliť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, lebo satan je vždy nablízku, aby oslabil vašu vieru!
Ja budem blízko Vás, aby som Vám pomohla a podporila Vás.
Modlite sa za pastierov, aby ste cez nich a prostredníctvom ich posvätených rúk, obsiahli pomoc pre víťazstvo nad zlom! Žehnám Vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Všeobecné poznámky.

 • toto posolstvo je tipu „povzbudenie“.
  V tomto období čítame v Breviári Ježišove povzbudenia zo Zjavení apoštola Jána. Povzbudenie tejto soboty 6. Mája sa zdá byť ozvenou lekcie pre Cirkev v Efeze: „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Preto si spomeň odtiaľ si padol, rob pokánie a konaj ako prv. Ak nie, prídem na teba, a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta.“ (Zjv 2, 4).
 • Mária zastupuje Osoby Najsvätejšej Trojice. Tu sa Mária prestaví ako:
  • posol druhej osoby Najsvätejšej Trojice.
  • Sviatosť Ježišovej prítomnosti „Môj Syn Vám chce zjaviť, cezo mna, celú svoju lásku“.
 • sme v pohľade novej evanjelizácie „potrebujem nových apoštolov“.
 • Mária prišla počas vešpier 4-tej nedele Veľkonočného obdobia „Dobrého Pastiera“.

Komentár

 1. Aby som Vám priniesla moju útechu. V posolstvách Lellovi Mária sa často predstavuje, ako Panna útechy. Žijeme vo veľmi ťažkých časoch. Mnohí kresťania sú stlačení, rozdrvení, odretí. Sú, ako osoba, ktorá spadla z koňa. Nepotrebujú další úder. V ich dobrej vôli, potrebujú skôr nežné materské pohladenie.
  „Ja budem blízko vás, aby som Vám pomohla a podporila vás.“
 2. Mnohí z vás ešte nedokážu vychutnávať lásku môjho Syna Ježiša: v tradícii do XVI. Storočia, vychutnávať chuť Ježišovej lásky zdá sa byť dobrou vecou, po ktorej možno túžiť, nevyhnutná na prekonanie období očisťovania, duchovných nocí…
  Charizmatici znovuobjavili myšlienku Simeona Nového Teológa (917 – 1022): sviatostný krst nestačí; nevyhnutne musí byť doplnený skúsenosťou Ducha Svätého prostredníctvom náročnej cesty neprestajnej modlitby.
 3. Môj Syn Vám chce cezo mna zjaviť: Ad Jesum per Mariam. Ježiš je zjavením Otca. Mária je zjavením, monštranciou Ježiša…
  Aby ste mohli konať divy. Apoštolát sa rodí z vnútornej mystickej skúsenosti Ježišovej lásky.
 4. Povzbudzujem vás, deti moje, žiť vytrvalejšiu vieru, aby ste pochopili plány, ktoré má Boh s každým z vás: máme tu pozvanie nastúpiť na cesty osvietenia, ako praví „proficienti – zbehlí“ ( sv. Ján z Kríža, Temná noc, kap. 1). Podľa sv. Izáka Sýrskeho v Asketických rozhovoroch (kap. 19, č.7) proficient – zbehlý, po rokoch vytrvalosti objaví veci, ktoré dovtedy nevidel. V okamihu zhliadnutí zlobu skrytých myšlienok, ako sú poprepájané, diablove intrigy…vyjavuje veľa krásnych vecí o prirodzenosti a milosti, o cestách duchovného rastu. Tu nás Mária pozýva k osvietenému životu, keď duša, vždy zahalená tmou viery, vníma veľa vecí o svojej duchovnej ceste, o svojom vlastnom povolaní, o svojom „Novom Mene“.
 5. Nemôžte vychutnávať Jeho ( Boha ) lásku, ak nežijete posolstvá, čo Vám dávam už toľko rokov.
  Pravidlo pre kontemplatívny život formulované otcami mníšskeho života a Veľkou Tradíciou: je nevyhnutné začať kráčať po aktívnej ceste ( askéza, skutky, láska ), aby sme došli k duchovnej modlitbe, skutočne kontemplatívnej. Najmenšia neusporiadaný naviazanosť na stvorenia bráni zjednoteniu sa s Bohom a vychutnávaniu Jeho dobrôt.
  Nemožno švindľovať!
  „Posolstvá dané už toľko rokov“ sú základným učením o modlitbe, zriekaní sa hriechu a stvorení, o tichu, o pôste, o čistote, o bratskej láske. Po vojne, počas pontifikátu Pia XII., sa zrodil v latinských Cirkvách prúd, ktorý silne odmietal klasickú askézu, a bol veľmi otvorený na duchovnosť milosrdenstva. Tento boj proti voluntarizmu, formalizmu a rigorizmu mal vtedy svoje opodstatnenie. Dnes, vidíme tragédiu mnohých kresťanských životov budovaných na laxnosti a falošnej doktríne o milosrdenstve. Všade môžme pozorovať pád budov, ktoré sa zdali stáť pevne: „zostalo z neho veľké rumovisko“ (Mt 7, 27).
  Pozrieme sa nato bližšie inokedy. Teraz nastal čas otočiť provu.
 6. Potrebujem vás, potrebujem nových apoštolov, ktorí dokážu ponúknuť ich áno s pokorou, aby ste prostredníctvom cesty svetla mohli byť nádejou pre tých, čo strácajú chodník, ktorý Boh vyznačil.
  Podľa františkánskej tradície prvou kázňou je kázeň skutkov. Máme tu radu, stať sa pokornými príkladmi, svetlom, soľou pre početných ex-kresťanov.
  Musíme si všímať výrazy, ako „chodník“, „cesta“. Sme Máriini Pútnici na ceste k dokonalosti. Naša stránka sa volá „incamminoconmaria“ (na ceste s Máriou – poznámka prekladateľa).
  Všetky posolstvá Panny Márie dané Lellovi sú umiestnené do perspektívy „progresivity“. Zdá sa, že Mária hovorí o svojej nespokojnosti s našou pomalosťou a s duchovnou lenivosťou.
 7. Deti moje, vráťte sa túžiť po tej láske, ktorú ste vychutnali, keď ste zažili odpustenie a oslobodenie od hriechu.
  Meditovať nad napomenutím daným Cirkvi v Efeze: “ Mám však proti tebe, že si zanechal tvoju prvotnú lásku.“ (Zjv 2, 4).
 8. Dnes, deti moje, je priveľa hluku vo vašom srdci a nedokážete sa ponoriť do neustálej modlitby, preto vás pozývam, aby ste sa opäť začali modliť.
  Všade vidíme, že informatika, masmédia sú obrovským problémom z morálneho a z kultúrneho hľadiska. Môžme povedať: za posledných 20 rokov ľudský rozum sa zmenil. A tak si musíme vymslieť nový spôsob prítomnosti vo svete, novú pedagogiku. Je takmer nemožné pozerať televízor viac než pol hodiny denne a mať pravý život modlitby. V Medjugorji na začiatku pôstneho obdobia v roku 1986: „vypnite televízor a odložte rôzne veci, ktoré niesú pre vás užitočné.“
 9. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, lebo satan je vždy nablízku, aby oslabil vašu vieru.
  Dnes sa už nejedná o citlivé vášne, ale o Vieru. Hovoria, že zajtra bude hrozná doktrinálna kríza, veľký úpadok Viery: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 8).

Otec M. F. (Preložil D. R.)

Pridaj komentár