• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Moje drahé detičky, aj dnes vás pozývam znovuobjaviť Kráľa Pokoja; On je tam, čaká vás, aby vás živil každý deň, v kúsku chleba. Tam Ho môžete stretnúť a prihovárať sa Mu. Áno, On sa schováva v kúsku chleba, obetovaného, za každého z vás. Detičky moje, je čas stať sa svedkami pravého svetla, lebo iba keď sa zamilujete do Jeho Slova, nebudete mať viac hlad.
Avšak hlad, o ktorom hovorí môj Syn, je hlad lásky
k Nemu. Vy, moji apoštoli, ktorí žijete tieto časy milosti, ešte sa nedokážete obliecť do nových stvorení. Koľkí z vás nežijú vytvalú modlitbu pozostávajúcu z postu a z obety?
On, každý deň, ma posiela utešovať každého z vás, ktorí už nedokážete cítiť Jeho prítomnosť. Na zakúsenie Jeho lásky, je potrebná modlitba odovzdanosti, kde milosť by mohla prekypovať vo vás, a vy Ho môžte rozpoznať a milovať celým svojim srdcom. Nemôžte sa volať moji apoštoli, ak nežijete Jeho Slovo.
Na vzkriesenie k novému životu
, treba zobrať každý deň svoj križ, zanechajúc hriech, lebo Vám nedá milosť začať znovu. Odvahu detičky moje, som po vašom boku, aby som Vám darovala a nechala vás žiť Jeho pokoj a nenechala vás cítiť samotu. Dívam sa na každého z vás, s vašimi utrpeniami, vašimi slabosťami a s vašimi pádmi. Ja vás pozývam, detičky moje, aby ste sa rozhodli povstať. Dnes nechápete prečo môj Syn ma posiela medzi vás; pre vás je ťažké to pochopiť; tak, ako aj ja, keď som bola malé dievčatko z Nazareta, tak som nechápala. Žijete, detičky moje, pre veci Neba, nie pre veci zeme. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, moji apoštoli; potrebujem vás; potrebujem dať sa poznať ako matka nehy, aby rieky milosti mohli zísť na toto miesto, prostredníctvom detí, ktoré vybral Boh! Nebojte sa svedčiť, darujte ostatným to, čo Vám bolo darované! Ďakujem Vám, deti moje, že sa robíte darom Slova Boha!
Žehnám vás všetkých!

( skôr než sa Madona rozlúčila, zveril som jej všetkých tých, ktorí prosili o modlitby )

Všeobecné poznámky …

A – posolstvo povzbudivé, potešujúce; v súlad s veľkonočným obdobím
B – je zdôraznená tématika Slova
C – posolstvo zamerané na misiu. Znie, ako list pre misiu: Moji apoštoli!

Komentár


Úvod:
Kráľ pokoja.

Zaujímavý titul. V Medzjugorí Panna Mária sa nazýva „Kráľovna pokoja.“

1 On je tam v Eucharistii, čaká na Vás; aby Vás živil každý deň. Tam Ho môžete stretnúť a prihovárať sa Mu. Áno, On sa schováva v kúsku chleba, obetovaného, za každého z Vás.

Krásne povolanie k adorácii Sviatosti Oltarnej! Vysvetľujme dobre: „sa schováva v kúsku chleba“.

3 Vy, apoštoli moji, čo žijete tieto časy milosti, ešte sa nedokážete obliecť do nových stvorení.

Obliect sa: tento výraz, tak drahy apoštolovi Pavlovi ( 1Kor 15, 53; 2 Kor 5, 2; Gal 3, 27; Ef 4, 24 ), znamená:

1 – krstné rúcho (zvlášť počas veľkonočnej vigílii)

2- zmenu zo starého človeka na nového

3 – premena tela v deň všeobecného vzkriesenia.

Tieto slová sú pravdivo v súlade s mnohými liturgickými textami veľkonočného obdobia!

Koľkí z vás nežijú vytvalú modlitbu pozostávajúcu z pôstu a z obety?

Nám Známa “vytrvalá modlitba“ je cieľom starej mníšskej duchovnosti; obzvlášť v esikastickej tradicii. Podobné témy nachádzame v posolstvách z Medzjugorja. Neexistuje skutočný život modlitby bez opory o všeobecný asketický život.
Členovia Máriinych pútnikov – I pellegrini di Maria sa skutočne veľmi obetujú? Postia sa (diéta o chlebe a o vode), ako často žiada Nebo, v stredu a v piatok?

4 On, každý deň, ma posiela utešovať každého z Vás, ktorí už nedokážete cítiť Jeho prítomnosť.

Mnohí ľudia sa sťažujú na neprítomnosť Boha. Nejedná sa skôr o ich neprítomnosť pri Bohu? Musíme taktiež zdôrazňiť, že cieľom duchovného života nie je “cítiť”, ale “priľnúť”.

5 Na zakúsenie Jeho lásky je potrebná modlitba odovzdanosti, kde milosť by mohla prekypovať vo vás;

Skutočné darovanie seba samých je podmienkou stretnutia sa s Bohom. Ešte raz treba povedať, že naše hnutie nieje iba „devicionálne“!

7 Odvahu detičky moje, som po vašom boku, aby som Vám darovala a nechala Vás žiť Jeho pokoj a nenechala Vás zakúšať samotu. Dívam sa na každého z Vás, s Vašimi utrpeniami, s Vašimi slabosťami a s Vašimi pádmi. Pozývam Vás, detičky moje, aby ste sa rozhodli povstať!

V modlitbovej skupine v Polverigi a inde, by bolo veľmi potrebné, aby animátor naliehal na túto istotu doprevádzania Máriou: silného, nežného, vytrvalého, materského.

9
Žijete, detičky moje, pre záležitosti Neba, nie pre záležitosti Zeme!

Druhé čítanie: “hľadajte to, čo je hore, …. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!”( Kol 3, 1n )

Pred sto rokmi, bolo nevyhnutné veľmi myslieť na posväcovanie pozemských záležitostí. V tomto smere sme však zašli príliš ďaleko. Moderná duchovnosť, zvlášť v Medzjugorí, dáva dôraz na eschatologické skutočnosti.

10 Potrebujem Vás! Potrebujem nechať sa spoznať, ako matka nehy…

Prekvapujúci výraz, ktorý sa často objavuje aj v Medzjugorí. Mária hovorí často, že nemôže konať sama; potrebuje našu spoluprácu.
Všimni si dobre titul “Matka nehy”, ktorý je jedinečnosťou duchovnosti PdM ( Máriinych pútnikov )!
aby rieky milosti mohli zostúpiť na toto miesto, prostredníctvom synov a dcér , ktorých vybral Boh!

Toto miesto, Passatempo, má osobitné poslanie dané z Neba?

Záver: zakúsenie Darujte ostatným to, čo bolo darované Vám!…deti moje, že sa robíte darom Slova Boha!

Tu vidíme veľkonočný, dynamický, misionársky aspekt tohto posolstva.

Pridaj komentár