Posolstvo pre ľudstvo od Panny Márie dané Lellovi. 02/08/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam. Modlite sa, deti moje drahé, lebo iba prostredníctvom vytrvalej modlitby vy sa môžte stať darom Boha!
Drahé deti, povzbudzujem vás zastaviť sa a žiť dar, ktorý Vám bol daný; nebuďte ako žobráci, lebo mnohí z vás nežijú vytrvalú vieru a riskujú zakolísať stratiac chodník, ktorý Boh vyznačil na každého z vás, a radosť z môjho príchodu medzi vás! Deti moje, vy všetci ste vzácni v mojich očiach a Boh nerobí rozdiely medzi darmi, ktoré každý má. Len jeden je učiteľ, a ja vás povzbudzujem, aby ste nesúdili, stavajúc sa jeden proti druhému, nevidiac viac pravdu! Vy viete, že satan je silný, všetko rozdeľuje a snaží sa nedovoliť Vám žiť váš pokoj. Ja vás povzbudzujem žiť  pokornejšiu modlitbu, pozostávajúcu z darovania, a tak budete praví svedkovia!
Modlite sa vo vašich rodinách, lebo tam Boh koná a tam je vidno ovocie, ktoré Vám Boh dopraje!
Ja budem vždy po boku každého z vás, aby som vás viedla v plánoch Boha.
Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov a za tých, ktorí zanechali cestu a ja budem držať moju materskú ruku na každom z vás, aby sa nik nestratil! Deti moje, odvahu, nieste sami, ja budem s vami a budem prosiť nad každým z vás Ducha Svätého, nakoľko vy budete zasvätení a vedení mojimi rukami!
Ďakujem že ste odpovedali na moje volanie; a modlite sa za mojich pastierov! (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo od Panny Márie dané Lellovi. 02/08/2014

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/07/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám, aby som prebudila tú zaspatú vieru.
Prosím vás celým mojim srdcom, aby ste sa ponorili do náručia Boha Otca, aby ste mohli žiť Boha nádeje!
Ja neprichádzam zmeniť Božie slovo; ale Boh ma posiela, ako prvú nositeľkou jeho slova, evanjelizovať a viesť vás k nemu, lebo mnohí z vás sa nechali fascinovať týmto svetom bez Boha, zídúc z chodníka, ktorý On vyznačil pre každého z vás.
Povzbudzujem vás deti moje, aby ste sa nerozptýlili a žili pravú vieru!
Dnes som po boku každého z vás, aby som zobrala na seba všetko to, čo Vám spôsobuje bolesť. Majte dôveru v tieto časy milosti; osobná modlitba, pozostávajúca v pôste, modlitbe a v skutkoch lásky, aby ste boli svetlo pre tých, ktorí ešte nemali dar viery.
Ja, deti moje, som po vašom boku a žiadam vás, aby ste odpustili tým, ktorým nedokážete odpustiť; iba tak môžte uznať, že pokoj žije vo vás, a ako Matka sa budem modliť nad vami, aby ste dostali túto milosť.
Modlite sa, modlite sa, aby ste mohli znovu prežiť tú radosť ako z prvého stretnutia! Ja vás milujem a budem sa modliť za vás, aby ste prostredníctvom mojich synov kňazov mohli žiť cestu svätosti.
Žehnám všetkých vás prítomných a prednesiem môjmu synovi Ježišovi všetky vaše starosti. Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue Reading Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/07/2014

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako Matka ľudstva, prichádzam medzi vás, aby ste sa obliekli do milosrdenstva, lebo bez milosrdenstva nemôžte žiť kontemplatívnu modlitbu.
Mnohí z vás sa nedokážu modliť, a strácajú sa po ceste, nevediac žiť živú vieru.
Nežite vieru, ktorú si sami vyrobíte; a ktorá Vám neprináša radosť!
Ja vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre cestu svätosti, lebo mnohí z vás sa už nedokážu ponoriť do Božieho slova!
Bez modlitby a bez odpustenia, nedokážete stretnúť Kráľa pokoja!
Deti moje, žiadate všetci dar pokoja, ak sa však nemodlíte, nemôžte mať pokoj; a ja vás žiadam, aby ste sa stali darom pokoja!
Modlite sa, aby som ja, s mojím príchodom, Vám mohla pomôcť na tejto ceste, kde je všetko bez Boha! Odvahu deti moje, som po boku vás, ktorí ste chorí a utrápení, a prichádzam vás utešiť a podporiť, aby ste sa necítili byť sami!
Vy, čo žijete moje posolstvá, povzbudzujem vás k odovzdanosti, a nesnažte sa pochopiť tajomstvo, ktoré Vám Boh chce zjaviť, ale Vám hovorím, že tu nieje nič na pochopenie, ale treba iba milovať!
Modlite sa, a nechajte sa viesť vašimi pastiermi; a ja budem prosiť Ducha Tešiteľa, aby som mohla viesť vaše skupiny!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

 • Post comments:0 Comments

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal „Dnes a vždy buď pochválený!“.
„Deti moje, dnes chcem požehnať všetkých tých, čo si ma prichádzajú uctiť, mnohí prišli, ako pútnici, aby sa mi poďakovali za všetok ten čas, čo som medzi vami.
Odvahu detičky moje, som s vami, aby sme prešli spolu s vami cestu svätosti, a priniesla vás môjmu synovi Ježišovi! Prosím vás deti moje, aby ste sa neznechutili, lebo ja som s vami, aby som viedla vaše srdcia k ceste svätosti. Ďakujem deti moje, za lásku, ktorú živíte, k Bohu; a Vám, synovia a dcéry, moji pútnici, ktorí ste boli povolaní stať sa nositeľmi pokoja a lásky: buďte Svetlom vo svete!
Ja prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.
Dnes nieje môj sviatok, ale je náš sviatok, a tých, ktorí vytrvali po celé tie roky môj príchod medzi vás.
Žehnám každého z vás osobitným spôsobom!
Prosím môjho syna Ježiša, aby v tento deň, vypočul všetky vaše prosby. Modlite sa za mojich synov pastierov, aby oni vás mohli viesť!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, pozývam vás oslavovať Boha slávy!
Deti moje drahé, ako vždy prichádzam medzi vás, ako Mama utešiteľka, aby som otvorila vaše srdcia, ktoré sa často zatvárajú a nedokážu viac veriť.
Detičky moje, koľkí z vás už nedokážu veriť, že Boh ma posiela medzi vás!
Óh deti, keby ste sa len na chvíľu zastavili, Boh Vám dopraje svoju krásu a svoje nekonečné milosrdenstvo!
Môže Boh zabudnúť na svoje stvorenia?
Odvahu detičky moje, som tu vždy, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti.
Prichádzam, aby som vás požehnala a priniesla Vám radostnú zvesť dobrej noviny.
Blažení ste vy, čo máte smäd po láske Boha, a hľadáte celým svojim srdcom objatie utešiteľa!
Ja, čo som vašou Matkou, túžim, aby sa vaše ruky stali požehnaním, aby boli svetlom vo svete. Nato, aby ste boli svetlom sveta treba žiť cestu obrátenia, a vy, čo ste mali mojich pastierov, prostredníctvom ich rúk, a odpustenia môjho syna Ježiša, vy budete premenení a budete naplnení duchom utešiťeľom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby vašimi modlitbami sa mohli uskutočniť plány Boha!
Môžem žiadať od vás tu prítomných, aby ste sa stali mojim vojskom pokoja na boj proti úkladom zlého, aby s vašim pôstom a s vašimi modlitbami ste mi pomohli poraziť satana?
Modlím sa za vás a vzývam, nad každým z vás, požehnanie Boha Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014

Posolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 05/04/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou Láskou, prichádzam utešiť vaše srdcia, ktoré sú rozrušené; Som tu, deti moje, aby vy, ktorí kráčate po tomto chodníku, ste mohli položiť všetko k nohám môjho sladkého Syna!
Odvahu, odvahu, deti moje, naučte sa kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil, pre každého z vás!
V týchto časoch budem dlho s vami, aby ste sa necítili opustení, lebo mnohí z vás už necítia tú radosť a ten pokoj, a nechávajú sa stále viac fascinovať týmto svetom bez Boha; tak zanechávajú modlitbu, a nepočúvajú viac v tichu srdca, hlas Boha.
Deti moje modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste stretli Kráľa pokoja; iba modlitbou a pokáním môžte oddialiť zlého, ktorý sa snaží zožrať všetko to čo je okolo vás!
Ja vás žiadam žiť pôst, lebo modlitbou a pôstom môžte poraziť hriech a môžte odpustiť.
Milujem vás deti moje; modlite sa, ako vždy, za vašich pastierov, aby Duch Svätý mohol konať vo vás a, aby sa mohli uskutočniť plány Boha! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 05/04/2014

Posolstvo, ktoré dala MADONA Lellovi pre ľudstvo. 01/03/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás prosím, aby ste sa modlili bez únavy, lebo svet je stále viac napádaný pokušeniami satana, a vy, čo žijete tieto časy milosti, povzbudzujem vás byť oporou pre tých, ktorí sa nechajú strhávať do tohto sveta, bez toho, žeby kráčali po stopách môjho syna Ježiša. Deti moje, vy, ktorí ste vzácni v mojich očiach, ja, ako matka, prichádzam, aby som utrela vaše slzy; ako mama utešuje svoje deti, tak ja utešujem každého z vás.
Odvahu, detičky moje, nemyslite si, že ja nepočúvam vaše bolesti!
Ďakujte nehe môjho syna Ježiša, ktorý ma posiela z neba, aby som utešovala tých, ktorí už nemajú nádej od sveta!
Vás, ktorí máte mňa medzi vami, ja vás pripravujem na stretnutie s KRÁĽOM pokoja, ako jar, ktorá sa prebúdza, vy prebuďte vaše srdcia, nech vo vašich skupinách a vo vašich farnostiach, a prostredníctvom vašich pastierov; nech je tam radosť!
Ja Vám ďakujem za lásku, ktorú máte k môjmu synovi Ježišovi, dívam sa Vám uprene do očí, zvolávam na vás Ducha utešiteľa, aby ste boli prikrytí mojou nehou.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, milujem vás a pomôžte mi, aby sa mohli usktočniť plány Boha!
Ja vás žehnám a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo, ktoré dala MADONA Lellovi pre ľudstvo. 01/03/14

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi Ferrarovi pre ľudstvo. 01/02/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam mať tichú modlitbu, nepozostavajúcu z mnohých slov.
Detičky moje, snažte sa byť svetlom vo svete, lebo sú mnohí tí, ktorí nedokážu darovať to svetlo tým, ktorí sa chcú priblížiť k môjmu synovi JEŽIŠovi.
Túžim, deti moje, aby každý si zobral na starosti tých, ktorých Vám BOH postavil po boku, lebo bez lásky jedných k druhým, vy nemôžte svedčiť divy, ktoré BOH chce uskutočniť vo vašom živote.
Dávaním sa dostáva; moje srdce je smutné kvôli mnohým dušiam, ktoré ešte žijú v hriechu a strácajú sa v ich ja, preto ja vás vytrvalo pozývam k modlitbe srdca.
Modlitba vás premení, a vašou premenou, vy budete pravými svedkami môjho príchodu, lebo prostredníctvom vás ostatní môžu rozpoznať, že ja žijem vo vás.
Srdce, ktoré neodpúšťa, nemôže svedčiť o láske BOHa!
Odvahu, detičky moje, ja som s vami a po boku každého z vás, aby som Vám darovala celú moju lásku, aby vy ste sa naplnili DUCHOM SVÄTÝM!
Iba s pokorou sa vy naučíte milovať môjho syna JEŽIŠa, a budete praví synovia a dcéry; budovatelia pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za všetkých tých, ktorí sú veľmi ďaleko od plánov BOHA a povzbudzujem vás modliť sa za pastierov, nakoľko spolu s nimi sa môžte podporiť a dať spoznať Jeho Slovo a žiť ho naplno!
Ďakujem Vám detičky moje, že ste odpovedali na moje volanie.
(viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi Ferrarovi pre ľudstvo. 01/02/14

Posolstvo prvej soboty v mesiaci dané Pannou Máriou Lellovi. 04/01/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, moje srdce je smutné kvôli mnohým urážkam voči môjmu synovi JEŽIŠovi.
Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste si uvedomili vaše povolanie, lebo mnohí z vás zišli z chodníka a nedokážu už cítiť prítomnosť Boha vo svojom srdci; preto vás pozývam stať sa pravými svedkami!
Očistite vaše srdcia, aby ste sa stali pravými svedkami pre tých, ktorí nemali milosť žiť tieto časy milosti!
Preto vás povzbudzujem, aby ste sa rozhodli pre totálne odpustenie!
Ja nemôžem vstúpiť do vás a nemôžem Vám pomôcť, ak sa nerozhodnete zveriť mi vaše srdcia, lebo ja som vždy po vašom boku a modlím sa za každého z vás; nakoľko vy budete pravé hliadky, ktoré si Boh vybral!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za milosť, že Boh mi dal zostať medzi vami,
Nenechajte sa oklamať odkladaním modlitby, lebo sú mnohí tí, čo sa nemodlia a nepostia!
Preto vás vždy pozývam, byť spojení k mojim synom kňazom; oni majú milosť odpustiť, a vy iba tak môžte nájsť pokoj vo vašich srdciach, a začať znovu kráčajúc po ceste svätosti!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo prvej soboty v mesiaci dané Pannou Máriou Lellovi. 04/01/14

Posolstvo pre ľudstvo dané Madonou Lellovi Ferrarovi. 07/12/2013

 • Post comments:0 Comments

Dnes Madona sa predstavila celá v zlate a obklopená mnohými anjelmi.
Ako vždy sa predstavila hovoriac pochválený buď JEŽIŠ KRISTUS.
Drahé deti, aj dnes klopem na vaše srdcia, aby to zranené srdce ste mohli darovať môjmu synovi JEŽIŠovi.
Prebuďte sa, ako sa zornička prebúdza každé ráno, aby ste mali tú túžbu stretnúť KRÁĽA pokoja.
Deti moje, keď ste v modlitbe, cítite vo vás ťarchu vašich mizérií, a nedokážete sa odtrhnúť od vašich hriechov.
Srdce, ktoré sa nedaruje úplne môjmu SYNOVI, nemôže objaviť jeho krásu, a nemôže sa zamilovať DOŇHO.
Ja vás povzbudzujem, Drahé deti, bojovať proti nepriateľovi vytrvalou modlitbou.
Vy detičky moje, čo hovoríte, že ma milujte, ešte nieste schopní odpustiť.
Nechcete milovať tých, čo sú po vašom boku.
Iba z vášho premenenia môžte byť darom pre blížneho.
Ja si slúžim týmito časmi, žeby s mojimi pastiermi, sa môžu uskutočniť plány, ktoré BOH má na každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa.
Žehnám vás všetkých v mene OTCA, SYNA a DUCHA SVÄTÉHO. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Madonou Lellovi Ferrarovi. 07/12/2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi. 02/11/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám, aby som vás viedla k ceste pokoja, lebo mnohí z vás už niesú schopní svedčiť môj príchod a nechali ste sa fascinovať vecami tohto sveta, nevynímajúc si, že sa vzďaľujete od projektov, ktoré BOH má na každého z vás.
Povzbudzujem vás deti moje aby ste sa rozhodli na cestu k svätosti, aby znovurozkvitol na vašom srdci túžba začať znova.
Som s vami, po boku každého z vás, aby som vás zobrala za ruku, a viedla vás smerom k chodníku pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby duch utešiteľ mohol konať vo vás na prebudení tých sŕdc, ktoré sa nechali uniesť, odvahu detičky moje, s túžbou obnoviť vaše áno, vy môžte znovu zakúsiť tu radosť, ktorú ste cítili v počiatkoch.
Modlite sa za moje úmysly, žeby som Vám mohla odhaliť prvé tajomstvá.
Modlite sa za svätého otca, za mojich pastierov, takto Vám bude všetko jasnejšie ohľadom môjho príchodu medzi vás.
Žehnám vás všetkých v mene otca i syna i ducha svätého.  (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi. 02/11/2013

Posolstvo, ktoré dala Madona Lellovi Ferrarovi. 05/10/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám potešiť vaše srdcia, aby nezvädli.
Koľkí z vás stratili chodník a nedokážu sa viac darovať BOHU, preto vás povzbudzujem,deti moje, k osobnej modlitbe.
Som po boku každého z vás, beriem vás za ruku, aby som vás doprevádzala k oáze pokoja.
Iba modlitbou budete môcť objaviť krásy stvoriteľa prostredníctvom cesty obrátenia.
Vedzte deti moje, že satan striehne.
Vráťte sa deti moje najobľúbenejšie znovuobjaviť znovu tú lásku a to nadšenie počiatkov.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby okolo vás a v skupinách neboli rozdelenia.
Povzbudzujem vás nechať sa viesť mojimi pastiermi, ktorých BOH dal na vašu cestu.
Iba tak budete pravými svedkami.
Ďakujem Vám že ste odpovedali na moje volanie, žehnám vás všetkých v mene OTCA SYNA a DUCHA SVÄTÉHO. (viac…)

Continue Reading Posolstvo, ktoré dala Madona Lellovi Ferrarovi. 05/10/2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 07/09/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes moje materské pozvanie, viac než inokedy, sa obracia, aby ste mohli žiť tieto časy milosti.
Mnohí sú tí, ktorí už nedokážu žiť a vychutnávať slovo môjho syna Ježiša.
Preto vás povzbudzujem, aby ste prebudili tú vieru, ktorá zaspala.
Nežite, ako keby ste nikdy nepoznali lásku ktorú Vám BOH daroval a darúva v týchto časoch milosti.
Odvahu, odvahu, som s vami, po boku každého z vás, aby som vás pozdvihla, utešila a viedla po ceste pokoja, budem prosiť ducha svätého, nech prebudí vaše srdcia.
Koľkí z vás žijú kolísavú vieru, následne nezakúšajú nič z môjho príchodu.
Ja vás povzbudzujem k vytrvalej modlitbe pozostávajúca z pokory, z darovania sa a z odpustenia.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa v týchto časoch bez pokoja, pomôžte mi vašimi modlitbami, aby s mojimi synmi pastiermi sa môžu uskutočniť plány BOHA.
Ďakujem všetkým prítomným a dám Vám moje materské požehnanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 07/09/2013

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 03/08/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes túžim vás viesť k ceste pokoja.
Viem, že v každom z vás je túžba po láske, a ja prichádzam, aby som Vám tú lásku priniesla, dôverujte v BOHA otca, kde on chce vstúpiť do vašich sŕdc, aby vás premenil a urobil z vás svoje majstrovské dielo.
Povzbudzujem vás deti moje, aby ste sa úplne zasvätili do rúk môjho syna JEŽIŠa, a tak vy, ktorí žijete moje posolstvá, buďte svedkami týchto časov milosti.
Vybrala som si vás, deti moje, aby ste boli svedkami nových generácií.
Odvahu, deti moje, som s vami, a po boku každého z vás, aby som utierala vaše slzy, aby som vás utešovala.
Staré sa pominulo, žite dnešok a nezatvrdzujte sa kvôli vašej minulosti; je čas odpustiť, je čas obnoviť, je čas milovať, je čas, aby ste sa rozhodli.
BOH mi dopraje doprevádzať vás dlho, spolu s vami.
Deti moje, sú ešte mnohí tí čo nežijú sviatosti, a tak nemôžu pochopiť lásku BOHA.
Milujem vás, milujem vás, žehnám vás všetkých a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Ferrarovi. 03/08/2013

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi, 06/07/2013

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam utešiť vaše srdcia, urobiť ich podobnými srdcu môjho syna JEŽIŠa.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja utešujem vás všetkých.
Je čas prebudiť sa, je čas rozhodnúť sa; tak, ako sa zornička prebúdza každé ráno!
Drahé deti, ďakujem Vám, ktorí odpovedáte na moje volanie, lebo prostredníctvom vás plány BOHA sa môžu uskutočniť.
Preto vás pozývam stať sa nástrojmi pokoja pre tých, ktorí sú ďaleko od srdca JEŽIŠa.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo satan chce zničiť plány BOHA, čo vyznačil pre každého z vás.
Nenechajte sa oklamať jeho útokmi, ale vás úpenlivo prosím, aby ste boli na pozore, lebo on je veľmi prefíkaný.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, modliť sa, a utiekať sa k zmiereniu prostredníctvom spovede.
Milujte mojich pastierov!
Meditujte život svätých, až sa stane chodníkom vašej cesty, lebo mnohí z vás sa zriekli svätosti, akoby bolo nemožné.
Naopak, ja vás povzbudzujem všetkých k svätosti!
Ja prosím Ducha utešiteľa, aby sa nikto z vás nemohol cítiť opustený, som s vami a budem vždy blízko vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, žehnám vás všetkých v mene otca i syna i ducha svätého. (viac…)

Continue Reading Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi, 06/07/2013