Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/12/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam ponoriť sa do úplnej odovzdanosti, kde nemôžte byť zmätení temnotami.
Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste boli rozhodnejší pre cestu obrátenia!
Napriek času, ktorý mi Boh dáva na pobyt medzi vami, mnohí sú ešte ďaleko od mojich pozvaní a niesú schopní stať sa darom Boha pre druhých.
Modlite sa, lebo cez modlitbu sa obsiahne dar premeny srdca, a kde ja môžem konať a viesť vás na tejto ceste, ktorú Boh vyznačil pre každého z vás.
Nehovorte, deti moje, že ja opakujem stále to isté, ale vás pozývam uskutočňovať ich, kde môžme kráčať po ceste na stretnutie Kráľa pokoja.
Modlite sa k vášmu anjelovi strážcovi, aby on Vám otvoril chodník vašej cesty!
Prostredníctvom spovede a pomoci
vašich pastierov, dokážete odpustiť a nebudete zmätení satanom; a Ja budem pri každom z vás s mojim materským požehnaním.
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!
(viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/12/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 03/11/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa tešili a žili radosť Boha!
Odvahu detičky moje, som s vami osobitným spôsobom; prijmite a žite posolstvá, ktoré Vám Boh dáva skrze mňa!
Modlite sa viac osobnú modlitbu, vzývajte Ducha Svätého, aby vás viedol pri vašich každodenných rozhodnutiach, lebo mnohí z vás nežijú osobnú modlitbu a nedokážu sa každodenne ponoriť do nej!
Vedzte, deti moje, že potrebujem vaše modlitby, lebo prostredníctvom modlitby sa môžte premeniť na dar pre druhých a byť v plánoch, ktoré má Boh na každého z vás, kde svetlo premieňa a roznecuje vaše tváre.
Ja prichádzam, aby som vás učila kráčať po tých cestách, ktoré Boh vyznačil pre každého z vás.
Modlite sa za Cirkev, za vašich pastierov a modlite sa za moje úmysly, aby som sa mohla vždy prihovárať a viesť vás na tejto púti.
Ja sa úplne darúvam Vám, ako som sa úplne darovala môjmu synovi Ježišovi.
Ďakujem Vám, deti moje, že máte smäd po láske Boha, nebojte sa odovzdať do jeho náručia!
On je otec a chce, aby sa nikto z vás nestratil! Milujem vás, chránim vás a žehnám vás osobitným spôsobom v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 03/11/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/10/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam, aby ste sa nebáli otvoriť dvere Bohu Otcovi, ale otvorte dokorán tie dvere, ktoré Vám nedovoľujú nechať vstúpiť Boha a tešiť sa z tých divov, ktoré on Vám chce zjaviť prostredníctvom mňa.
Deti moje, nezaťažujte vaše srdcia neustálym odkladaním na zajtra!
Dnes vás žiadam, aby ste sa rozhodli mi pomôcť, aby každý z vás sa cítil byť najobľúbenejším synom a dcérou.
Deti moje, nie všetkým bol daný tento dar, a Vás, ktorí žijete túto milosť, ja vás žiadam, aby ste neposudzovali tých, ktorí ešte nemali toto zjavenie!
Vy buďte svetlom pre tých, ktorí žijú v temnotách, prostredníctvom cesty, ktorú Boh vyznačil pre vás!
Ja budem s vami v tomto čase milosti, aby som vás učila, ako kráčať na vašej svätej ceste.
Potrebujem vás a vaše modlitby!
Ďakujem Vám, deti moje, za vašu prítomnosť, modlím sa za vás a modlím sa nad vami, aby ste boli novými apoštolmi a operátormi pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť a žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 06/10/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/09/2012

 • Post comments:1 Comment

Drahé detičky moje, aj dnes s materskou láskou vás pozývam modliť sa za pokoj vo svete.
Deti moje, koľkí z vás sa nedokážu úplne ponoriť do rúk Boha Otca!
Vy hovoríte, že už niet nádeje v tomto svete falošných prísľubov, nechávate sa oklamať nepriateľom, nechávate sa presvedčiť, že Boh neexistuje.
Ja vás povzbudzujem, detičky moje, posilniť vašu modlitbu, a nezarmucovať vaše srdcia, lebo ešte ste si nevybrali pravého Kráľa pokoja. Ja, ako mama prichádzam na zem, aby som vás viedla k ceste svetla, pre mnohých z vás ešte neznámej.
A vy čo žijete dnešné časy, nenechajte sa fascinovať, lebo sa vzdialite od Boha!
Preto, deti moje, vás povzbudzujem, aby ste sa držali ďaleko od falošných doktrín, kráčajte s vašími pastiermi, lebo satan dokázal zničiť mnoho rodín. Nedovoľte, aby sa to prihodilo aj Vám!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa zachránili nové generácie!
Som s vami a bdiem nad každým z vás.
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/09/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/08/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, tomto čase milosti a milosrdenstva vás povzbudzujem otvoriť úplne srdce Bohu.
Vedzte deti moje, že ja som prišla, ako matka pokoja, aby som ho rozšírila vo vašom srdci, a pomohla tomuto svetu bez pokoja.
Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste boli svetlom pre druhých; žite moje posolstvá, ktoré môj syn Ježiš Vám posiela cezo Mňa.
Deti moje, vy ešte nechápete divy, ktoré Boh chce uskutočniť na každom z vás, lebo ešte nieste vytrvalí v modlitbe.
Ja neprichádzam na zem, aby som pretvorila vaše plány, ale prichádzam vyrovnať chodník, ktorý Boh pripravil pre každého z vás, aby vaša radosť bola úplná.
Som s vami, a s vami by som chcela uskutočniť Božie plány, lebo ste zreničkami jeho očí.
Radujte sa a jasajte, lebo Kráľ pokoja prichádza vštepiť svetlo sveta, kde zlý nemôže prevládnuť a bude porazený.
Potrebujem vás a mojich pastierov.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Potom dala požehnanie Otca, Syna a Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/08/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/07/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes s materinským srdcom prichádzam k Vám, aby som Vám zjavila lásku, ktorú ma Boh pre každého z vás.
Deti moje predrahé, odvahu, odvahu, som pri každom z vás, aby som urobila zázraky, ktoré Boh vyznačil pre vás!
Vidím vaše slzy za všetko to, čo tento svet Vám dáva vytrpieť.
Deti moje, zatvaraním srdca zatemňujete vašu myseľ.
Ja, ako matka, a vaša matka, som tu, aby som prijala vás všetkých a poutierala vaše slzy. Vidím smútok a bolesti pre rozdelenie rodín, ktoré nosíte v srdci. Mnoho rodín sa rozpadá. Óh! Deti, koľkí z vás nemajú radosť a pokoj v rodine a satan ničí všetko to, čo mu príde do cesty; rozdeľujúc manželov. Preto vás povzbudzujem, deti moje, aby ste sa modlili v rodine, aby ste porazili sily zlého.
Povzbudzujem vás, aby ste neboli neveriaci, detičky moje, a, aby ste sa vo vašom srdci rozhodli k viere pravého obrátenia; lebo je ešte veľa urážok voči Bohu, hriech, preklínanie a zatvrdlivosť, a preto, detičky moje, v tomto čase milosti, kedy ma Boh posiela medzi vás, tak to preto, lebo Boh vás chce zachrániť pred katastrofami, ktoré sa môžu zvrhnúť na ľudstvo.
Preto vás pozývam k návratu k otcovi; tak ako aj vy očakávate vaše deti.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za vašich pastierov!
Potom Panna Mária sa pomodlila Otčenáš za všetkých prítomných, s požehnaním Otca, Syna a Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/07/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/06/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, som medzi vami v tomto čase milosti, aby som vám darovala moje pohladenie materinskej lásky, ktoré vám chýba v tomto svete.
Odvahu, detičky moje, som s vami, aby som vás ochránila a pozdvihla z vašich utrpení.
Nebojte sa darovať Bohu, óh deti moje drahé, v tomto tak osobitnom čase lásky, ktorý Boh ponúka ľudstvu.
Dar svätosti môžte získať iba modlitbou.
Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste investovali váš život pre kráľovstvo neba; scéna tohto sveta pominie, všetko to, čo je pre vás vzácne nebude mať hodnotu pre večnosť, ktorú Boh pripravil pre každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za pastierov!
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 02/06/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/05/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia plné utrpenia.
Prichádzam, aby som Vám priniesla utešiteľa pokoja, prichádzam, aby som Vám dala okúsiť lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás.
Deti moje, odvahu, odvahu, neznechucujte sa zaťažujúc vaše srdcia, ale sa ponorte v úplnej odovzdanosti do rúk Boha utešiteľa.
Vedzte deti moje,že keď ste zjednotení v modlitbe, ste, ako prekrásne kvety.
Nezvednite, deti moje, je čas prebudiť sa; ako jar.
Zima pominula, polia rozkvitli, a vy vidíte, že príroda sa mení.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, aby ste vstúpili do Božích plánov, pre vás neznámych a ťažkých na pochopenie.
Avšak prostredníctvom modlitby a Ducha utešiteľa, budete osvietení a dáte zmysel vášmu životu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za vašich pastierov, lebo prostredníctvom nich a vás Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
Vďaka, detičky moje, že ste prišli, s túžbou ma stretnúť, a ja sa Vám dám pocítiť vo vašich srdciach.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.
Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 05/05/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/04/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam utešiovať vaše srdcia unavené a znechutené zo všetkého toho, čo sa deje vo svete.
Deti moje, srdce, ktoré sa neponorí do úplnej odovzdanosti Bohu, nemôže cítiť objatie Svojho milosrdenstva.
Deti moje, povzbudzujem vás k skutočnému stretnutiu s Mojím synom, ktorý ma posiela na túto zem, lebo mnohí z vás sú oklamaní pravdou a chodia po iných cestách, ktoré nemôžu darovať pokoj.
Ja som prišla, aby som obnovila cestu vášho putovania, aby ste mali pomoc od vašich pastierov.
Iba prostredníctvom nich, a s vami, sa uskutočňujú plány, ktoré má Boh s Vami.
Ja neprichádzam, aby som zmenila Božie Slovo, ale, aby som obnovila Jeho Slovo, ktoré mnohí z Vás ešte nepoznajú.
Preto Vás povzbudzujem, aby ste žili Jeho volanie.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo vy neviete, že keď ste ponorení do modlitby, Boh je prítomný!
Ja, ako mama, upieram zrak na každého z Vás, a dávam Vám požehnanie Boha v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/04/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 03/03/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, dnes, viac než kedykoľvek predtým, vás pozývam prejsť po stopách môjho Syna Ježiša, ktoré vyznačil pre každého z vás.
Detičky moje, aby ste mali pokoj vo vašom srdci, položte pred Boha tie obavy, ktoré Vám nedovoľujú ho stretnúť. Pozývam vás deti moje, aby ste boli ako nemluvňatá, ktoré sa nechávajú milovať a kolísať týmto svetom.
Odvahu deti moje v tomto čase milosti a milosrdenstva, ktoré Boh dopraje ľudstvu prebúdzajúc srdcia, ktoré zaspali; zobuďte, zobuďte, zobuďte vaše srdcia, aby sa nestali trstinami zlomenými vetrom.
Prichádzam, deti moje, aby som Vám priniesla lásku, nádej a radosť.
Ale toto všetko musí prísť z ovocia vašej lásky.
Naučte sa objavovať vaše talenty a nimi si môžte navzájom pomáhať.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás mohol osvietiť počas tejto svätej cesty.
Som s vami a zostanem pri každom z vás.
Stante sa misionármi Božieho Slova, aby ste sa stali synmi a dcérami Slova.
Ďakujem všetkým tým čo majú smäd po Bohu!
Ďakujem za vašu túžbu po stretnutí so mnou, lebo prostredníctvom vašej cesty, pomôžete mojim najobľúbenejším synom, ktorí sú vašimi pastiermi.
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 03/03/2012

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/02/12

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa bez akejkoľvek únavy, lebo mnohí z Vás sa už nedokážu ponoriť do modlitby, a hľadajú inde znamenia a zázraky, kde všetko toto Vás nevedie k tomu, aby ste našli Kráľa pokoja.
Nechajte sa viesť vašimi pastiermi bez toho, žeby ste ich posudzovali; takto im pomôžete v ich poslaní, kde sa vaša viera stane pravou; a buďte misionármi vo vašich rodinách a vo vašich farnostiach.
Deti moje drahé, povzbudzujem Vás žiť pravú cestu obrátenia a svedectva, kde by sa vo vás všetko toto mohlo zmeniť!
Deti moje, ak prichádzam medzi vás, prichádzam, aby som vás podporila v týchto temných časoch, preto vás pozývam k vytrvalej modlitbe, kde vás nikto nebude môcť odlúčiť od lásky Boha.
Odvahu deti moje, zoberiem vás za ruku, ako mama, aby som vás viedla k ceste vyrovnanosti.
Zostanem s vami detičky moje, aby som vás chránila pred všetkým tým, čo vás straší; viem, že svet je unášaný smerom, kde je všetko dovolené a dopriate, a kde vy riskujete necítiť viac rozdiel medzi dobrom a zlom, a nechať sa oklamať tými čo žijú bez Boha.
Som s vami, a všetkých vás nesiem pod mojím ochranným plášťom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali hliadkami Boha v tichu a v pokore!
Ďakujem Vám a žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 04/02/12

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/01/2012

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, dnes prichádzam medzi Vás, aby som prebudila vaše srdcia ponorené do smútku a do úzkosti.
Deti moje, odvahu! Som s Vami a pri každom z Vás, aby som Vás viedla k pravému obráteniu.
Priveľa slov je medzi vami a vo vašich modlitbových skupinách. Neplytvajte slovami, óh, deti moje najdrahšie, mysliac si, že takto vzbudíte v druhých smútok!
Iba Jeden je Učiteľ! Iba Jeden je radosť!
Ja, ako mama Vás pozývam počúvať Božie Slovo,a aby ste ho uchovávali, aby ste boli svedkami pravého a úplného obrátenia.
Lebo srdce, ktoré sa darúva nič nepotrebuje.
Nekladte veľa bremien, aby ste sa stali učiteľmi!
Ale Vám hovorím, že kto chce byť prvý nech sa stane posledným a služobníkom vo svojej farnosti, kde ste darom spoločenstva.
Lebo prostredníctvom znamení zázrakov, ktoré Boh koná vo vašom živote, vy ste Kristovými svedkami.
Iba tak je možné rozpoznať dobré ovocie stromu; preto Vás povzbudzujem!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali svetlom vo svete!
Žehnám Vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 07/01/2012