• Post category:2017
 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.
Detičky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa; iba tak sa vy stále viac budete môcť zaľúbiť do pravdy.
Sú mnohí tí, ktorí majú túžbu ísť po ceste svätosti; nebojte sa, detičky moje, svedčiť o pravde.
Ponúknite sa, ako odprosovači za tých, ktorí urážajú Boha dôsledkom hriechu, ktorý žije v nich! Povzbudzujem vás, deti moje drahé, aby ste boli svetlom vo svete, aby ste boli nádejou pre tých, ktorí ju strácajú a už neveria v pokoj.
Detičky drahé, apoštoli moji, vy čo ste nová generácia, nenechajte sa znechutiť tými, čo zanechávajú cestu, ktorú im Boh vyznačil; túžim, aby rodiny boli jednotné, aby ste vy boli svedkami pravej viery a, aby ostatní, vašim prostredníctvom, videli dielo, ktoré Boh koná vo vás; iba tak sa dajú rozpoznať diela, ktoré Boh koná vo vašom živote. A vy, čo hovoríte, že milujete, ale nežijete, ako svetlo sveta, nemôžte zakúsiť pravý pokoj; povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa zriekli všetkého toho, čo neprichádza od Boha. Buďte príkladom pre vaše deti, správajúc sa, ako práve Božie deti; je nevyhnutné žiť život pokory!
Deti moje drahé, nemôžte byť mojimi apoštolmi, ak nežijete prikázania, ktoré Vám boli dané; žijúc, každý deň, vaše áno. Vedzte, detičky moje, že nieste sami; ja vás povediem, aby ste našli pokoj, ktorý Vám svet nevie dať. Môj syn Ježiš Vám daroval Ducha Tešiteľa, vzývajte ho, s pomocou mojich synov pastierov!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás všetkých.

Všeobecné poznámky

 • Toto posolstvo je charakteru čisto « povzbudzujúceho » :
  « 3 Ale kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie. » ( 1 Kor 14, 3 ).
  V tomto posolstve nenachádzame žiadne prorokovanie o budúcnosti, žiadne zjavenie doktrinálneho charakteru.
 • Občas sa v texte prechádza rýchlo, bez logického postupu, z jednej myšlienky na druhú.
 • Táto materinská vyučovacia hodina, má ako hlavnú tému, dôležitosť evanjelizácie od svedectva až po koherenciu života.
  Jedná sa o jednoduché pozvanie na návrat k podstatným učeniam Evanjelia: « 13 Vy ste soľ zeme…14 Vy ste svetlo sveta… » ( Mt 5, 13.14). Slovo pravda sa tu objavuje dvakrát; jedná sa predovšetkým o « praktickú » pravdu, pozostávajúcu z poslušnosti prikázaniam a z integrity totálne evanjeliového života.
  Text je dosť jasný, a nepotrebuje komentár.
  Medzitým, si ho treba opäť pozorne prečítať.

Otec M.F.

Pridaj komentár