Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes, viac než kedykoľvek predtým, prichádzam medzi vás, aby som prebudila tú vieru, ktorá zaspáva. Deti moje, nenechajte zvädnuť vaše srdcia, lebo sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu modliť a ja prichádzam medzi vás, aby som Vám pomohla v týchto časoch milosti! Iba cez modlitbu môžte znovu objaviť krásu môjho Syna; nehovorte, že nieste schopní sa modliť! Ja som prišla, aby som utešila každého z vás, a stať sa vašou nehou matky. Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu! Proste o dar pokoja vo vašich srdciach, nakoľko môj syn s jeho láskou Vám ho daruje! Koľkí z vás už nedávate na prvé miesto lásku Boha a ste zaťažení a zaujatí všetkým tým čo je okolo vás a nekladiete do stredu vášho srdca Kráľa pokoja! Už dávno som medzi vami žiadajúc od vás cestu svätosti. Deti moje, ako Vám môžem zjaviť ďalšie posolstvá ak najprv neuskutočňujete všetko to čo Vám bolo darované v týchto časoch milosti? Pozývam vás začať znovu a rozhodnúť sa pre Boha! Sú mnohí tí, ktorí sa už spolu nemodlia v rodinách. Vedzte, že satan chce zničiť všetko to čo nájde; rozdeľujúc manželov. Vy hovoríte, že opakujem stále to isté, ak však vy nezmeníte život, môj Syn nemôže Vám zjaviť ďalšie posolstvá. Detičky, povzbudzujem vás byť vždy zjednotení s mojimi synmi pastiermi a podporiť ich vo vašich farnostiach. Iba tak prinesiete ovocie pre Cirkev a budete moje vojsko. Odvahu, deti moje, niesom matka, ktorá nepozná vaše bolesti a ja som s vami, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/12/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala: Nemajte strach! Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala.
Povzbudzujem vás žiť denne modlitbu, lebo mnohí z vás ešte neobjavili tento veľký dar! Iba tak môžte kontemplovať Boha, a stať sa synmi a dcérami Boha, a zakúšať jeho milosrdenstvo. Odvahu, odvahu, odvahu, nenechajte sa zastrašiť všetkými týmito udalosťami, lebo vás vzďaľujú od Boha!
Už dávno Vám zjavujem, že svet je v nebezpečenstve, a ja som s vami, aby ste mi pomohli uskutočniť plány Boha.
Modlite sa, deti moje, lebo potrebujem veľa apoštolov; potrebujem pastierov, ktorí prostredníctvom ich „Áno“ vedú duše, aby sa stali soľou zeme. Modlite sa bez únavy, aby sa môj syn stal vašim útočiskom!
Ďakujem Vám za tých, ktorí žijete každý deň, darujúc svoj život.
Naučte sa žiť život svätých, aby ste sa stali svätými a čistého srdca!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo ešte dnes môj Syn berie na seba všetku vašu bolesť!
Mnohí sú ustarostení pre pozemské veci a nežijú pre večnosť.
Žehnám vás všetkých! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/12/2015

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou. 07/11/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes som medzi vami, aby som Vám priniesla moju radosť. Deti moje, povzbudzujem vás žiť Božie Slovo, ktoré mnohí z vás nepoznajú a nežijú posolstvo, ktoré môj Syn Vám darúva mojim prostredníctvom! Túžim vás doprevádzať v týchto časoch, kedy sa človek už nedokáže ponoriť do kontemplácie Slova, ktoré je Vám darované.
On je už dávno medzi vami, ešte ho však nepoznáte a nemôžte ho pochopiť rozumom! Povzbudzujem vás, deti moje, žiť a pochopiť tieto časy milosti!
Detičky moje, Boh Vám daroval svedomie, a mnohí z vás nedokážu čítať si vo svojom vnútri!
Ak by ste sa však naučili čítať si vo svojom vnútri, detičky moje, objavili by ste dar pokory.
Koľkí z vás nedokážu byť vytrvali v modlitbe, nerozpoznajúc tak svetlo, ktoré Vám Boh dáva každý deň!
Deti moje, je čas sa prebudiť, lebo mnohí z vás nedokážu svedčiť o tomto mojom dare medzi vami. Detičky, nato, aby ste kráčali po ceste svätosti, niesú potrebné dlhé príhovory; stačí len darovať pohladenie, objatie, úsmev; v malých veciach možno rozpoznať duše, ktoré žijú v pokore!
Koľko zmätku v posledných časoch; a neviete viac rozpoznať, kde je pravda!
Treba svedčiť Slovo môjho Syna; a nenechajte sa oklamať všetkými týmito falošnými láskami, ktorými mnohí z vás sa nechávajú fascinovať, strácajúc chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás!
Deti moje, zanechajte staré veci a žite dnes, lebo dnes sa Vám uprene dívam do očí, a vidím všetku vašu zmätenosť! Ja, ako Matka, prichádzam Vám pomôcť, lebo túžim, aby nik z vás sa nestratil.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu túžbu spoznať Lásku Boha, ktorú môžte stretnúť iba zanechajúc váš hriech.
Žehnám vás všetkých! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou. 07/11/2015

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/10/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.
Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás.
Odvahu, odvahu, som po vašom boku, a môj syn mi dovolí prichádzať medzi vás, aby som Vám pomohla!
Óh!! deti moje, ako ste ďaleko od každodennej modlitby!
Začnite žiť a meditovať všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané, lebo iba prostredníctvom meditácie, vy môžte pochopiť prečo prichádzam medzi vás!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; už dávno naliehavo žiadam vaše modlitby!
Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chcem vás utešovať, aby sa môj syn Ježiš stal vašim útočiskom!
Mnohí z vás nedokážu cítiť pokoj v srdci, a satan koná a vy nedokážete nájsť pokoj a ja dnes večer chcem utešovať každého z vás žehnajúc vás.
Som s vami a blízko pri vás!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť, žehnám vás všetkých! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 03/10/2015

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 05/09/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala tak, ako matka utešuje svoje deti.
Deti moje, ak sa nerozhodnete žiť moje posolstvá pre vás, ktorí už dávno poznáte môj príchod, nemôžte objaviť plány, ktoré má Boh pre každého z vás!
Detičky, nesprávajte sa, akokeby ste nikdy nepoznali môj príchod medzi vás; je čas rozhodnúť sa, aby ste boli pripravení mi pomôcť!
Potrebujem vás, vaše áno, nakoľko vďaka vášmu áno, by ste mohli byť moje vojsko a pomôcť mi v týchto časoch, kde nieje svetlo! Stanťe sa svetlom pre tých, ktorí nezakúsili tieto časy milosti!
Ja, uprene sa dívam na vás, a dotýkam sa vašich sŕdc, aby som Vám pomohla.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Iba vďaka modlitbe sa môžte stať pokornými, ponúknuc sa druhým. Satan striehne a oslabuje vašu vieru, dôsledkom čoho strácate nádej. Ja vás povzbudzujem, aby ste sa zverili mojim synom pastierom, prostredníctvom, ktorých je Vám daný dar zmierenia.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Žehnám vás všetkých v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 05/09/2015

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 01/08/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám dala to objatie nehy milosrdenstva Boha.
Drahé deti, povzbudzujem vás, aby ste nastúpili na cestu svätosti! Koľkí moji synovia a dcéry zmätení a nedokážu stretnúť kráľa pokoja! Som Matka, ktorá túži, aby sa nik z mojich synov a dcér nestratil.
Koľkokrát klopem na vaše srdcia, ale vy ste roztržití, neviete rozpoznať hlas môjho Syna a ste, ako mnohí synovia a dcéry stratení!
Ďakujte mu, že mi dáva milosť byť medzi vami v týchto časoch milosti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo prostredníctvom modlitby sa vy zamilujete stále viac do môjho syna Ježiša!
Viem, že ma chcete vidieť, chcete ma cítiť, ja Vám hovorím, že môj syn je vždy medzi vami a chce Vám darovať dar viery, dar svetla, v tomto svete kde niet pokoja a niet svetla.
Pokoj, deti moje, ho môžte obsiahnuť iba v odpustení, koľkí z vás sú zranení a nedokážu odpustiť. A ja som tu, aby som vás utešovala, aby som Vám darovala moju lásku; modlite sa za pastierov, modlite sa za ľudstvo, aby s mojim príchodom sa mohli uskutočniť plány Boha!
Ďakujem Vám všetkým za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 01/08/2015

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/07/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla môj pokoj. Deti moje, ako viete, potrebujem vás, aby, s mojou prítomnosťou, som vás priviedla k Bohu. Chcem byť dlho s vami, v tomto svete bez lásky! Iba Jeden je láska, iba jeden je pokoj, a ja, s mojim príchodom, prichádzam ešte raz vykonať zázrak; bola jedna oslava a nemali víno a ja dnes vás žiadam, aby ste sa vrátili k Bohu, lebo ste bez viery a bez pokoja. Kde je vaše srdce?
Detičky moje, ak sa neponoríte do úplnej odovzdanosti, ja Vám nemôžem pomôcť!
Ja som prišla, aby som Vám dala stretnúť lásku a neopúšťam vás, aby ste spolu s mojimi synmi pastiermi, mohli kráčať po ceste svätosti.
Syn môj, dnes večer sa budeme modliť za všetkých prítomných jeden Otčenáš.
( a zatiaľ čo ja a Panna Mária sme recitovali modlitbu, z jej hrude vychádzalo veľa lúčov svetla a Panna Mária povedala, že to bolo osobitné požehnanie )
V tom čase chýbalo víno a ja, vidiac vás všetkých tu prítomných, čo dokážem je, milovať vás a utešovať vás, aby ste sa necítili byť sami. Ja vás žiadam modliť sa v týchto časoch, kedy chcú zmiasť môj príchod, a chcú vás presvedčiť, že ja Vám nemôžem pomôcť! Naopak, viac než inokedy, som vždy po boku každého z vás, aby sa vždy uskutočnili plány Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Vaša matka vás miluje!
Žehnám vás všetkých. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/07/2015

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 02/05/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby ste boli utešovaní týmito časmi milosti, ktoré Vám Boh daroval tým, že prichádzam medzi vás; lebo bez modlitby vy nedokážete žiť cestu pravdy!
Boh ma posiela medzi vás, lebo ste zišli z chodníka, a nedokážete už žiť pravú modlitbu. Ježiš mi doprial zotrvať medzi vami čo najdlhšie, aby ste opäť objavili celú jeho krásu.
Odvahu, deti moje, poznám vaše rany, viem všetko o vašich ránach, nieste však viac sami! Preto vás žiadam, moji malí apoštoli, aby ste posilnili stále viac vašu modlitbu, lebo vy ste moje vojsko!
Toto všetko proste odo mňa srdcom, a Boh Vám to dopraje!
Majte dôveru v môj príchod medzi vás, lebo mnohí z vás neveria v moju prítomnosť a nedokážu zakúsiť lásku môjho Syna! Vy čo ste začali, buďte silní, aby ste podporili všetkých tých, ktorí nedostali tento dar! Modlite sa, modlite sa, modlite sa za vašich pastierov, lebo mnohí sú tí, ktorí potrebujú vaše modlitby! Povzbudzujem vás, aby ste ich podporili, aby ste sa ich prostredníctvom stali svetlom vo svete. Ďakujem Vám, že napriek všetkému, máte túžbu stretnúť Kráľa pokoja.
Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám, že ste prišli. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 02/05/2015

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/04/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu sladkému Synovi a k chodníku pokoja. Povzbudzujem vás, deti moje, byť mojim vojskom! Odložte všetko do rúk môjho syna Ježiša!
Modlite sa, deti moje, aby ste sa mohli zamilovať do modlitby srdca, aby sa stala bujnou modlitbou a neboli ste zvednutými kvetmi! Keď sa modlíte, ste anjeli, lebo vo vás je stretnutie s mojim synom Ježišom.
Detičky moje, zostaňte v mojej láske, a ja, ako Matka, vás ponesiem v náručí, ako som držala môjho syna Ježiša!
Ako môže Matka nepoutierať slzy svojich detí?
Odvahu, odvahu, som po boku každého z vás, aby som Vám darovala všetky žiadosti milosti! Povzbudzujem vás, aby ste boli vytrvalí v modlitbe, kde môžte začať cestu pokory, aby vašim áno a vašou radosťou, druhí mohli načerpať z vášho príkladu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za mojich synov kňazov a neposudzujte ich, ale modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby plány Boha sa mohli uskutočniť!
Ja sa budem modliť za každého z vás, aby ste sa necítili byť sami.
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

„Panna Mária povedala Lellovi, že sa jej veľmi páčila modlitba prítomných, nakoľko to bola tichá modlitba srdca.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/04/2015

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 07/03/15

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes s materským srdcom prichádzam medzi vás, aby ste otvorili nádej pre tých, ktorí už nemajú nádej života. Odvahu, odvahu, deti moje, ako matka utešuje svoje detičky, ja utešujem každého z vás; je vás však málo, ktorí odpovedáte a pomáhate mi uskutočňovať cestu svätosti!
Koľkí z vás máte smäd po pravde?
Ja vás povzbudzujem, deti moje, mať dôveru v seba samých, lebo mnohí z vás prítomných ste veľmi ďaleko od Božieho Slova a žijete bez Boha! Ja vás povzbudzujem, deti moje, aby ste mohli žiť pravdu; aby ste mali dar pokoja. Nežijete, akokeby Vám Boh nepatril!
Vy viete, že Boh necháva slobodu každému z vás, veľakrát sa On kloní pred vami a pred vašou slobodou.
Hovorím Vám všetkým „vráťte sa k Bohu, vráťte sa, ako v počiatkoch, keď ste cítili moju prítomnosť“! Ja vás milujem a prichádzam zhromaždiť všetkých vás, čo ste zišli z chodníka!
Modlite sa, modlite sa, aby mi Boh doprial milosť byť medzi vami, a poutierať každú slzu vášho srdca!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 07/03/15

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/02/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou prichádzam klopať na vaše srdcia.
Deti drahé, koľko zmätku vidím vo vašich srdciach!
Povzbudzujem vás, deti moje, mať vo vás oveľa živšiu modlitbu, lebo mnohí ešte nepoznajú lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás! Pritom môj syn ma posiela medzi vás, aby ste zakúsili všetku lásku, ktorú živí pre vás. Ja neprichádzam zmeniť Božie Slovo, prichádzam, aby som Vám ho dala uskutočniť a vtlačiť do vašich sŕdc nehu Svojho milosrdenstva, lebo mnohí z vás ešte nežijú Jeho Slovo. Preto môj syn ma posiela na zem, aby, s mojou pomocou, vy môžte objaviť ten pokoj, ktorý už dávno hľadáte.
Ako môžte kráčať po ceste, ak nepoznáte Slovo?
Deti moje, povzbudzujem vás, aby ste sa nechali viesť mojimi synmi pastiermi, lebo ich prostredníctvom a prostredníctvom Božieho Slova spolu môžte prejsť po ceste svätosti!
Lebo mnohí sa už neživia Kristovým telom, nežijúc viac sviatosti a žijú vieru podľa seba! Nenechajte sa oklamať vlastným ja, riskujúc, že sa úplne oddialite! Ja vás milujem, a nechcem, aby nikto z vás sa oddialil od chodníka, ktorý Boh vyznačil pre vás.
Ďakujem Vám, že ste prišli. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/02/2015

Posolstvo dané pre ľudstvo Pannou Máriou Lellovi. 03/01/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou láskou, vás pozývam žiť kontemplatívnejšiu modlitbu, lebo mnohí z vás ju nedokážu žiť a uskutočniť.
Povzbudzujem vás, deti moje, rozhodnúť sa žiť všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané!
Potrebujem vás, aby s vami sa uskutočnili všetky plány, ktoré Vám Boh chce zjaviť!
Som medzi vami, deti moje, aby som Vám pomohla dať Vám viac spoznať plány môjho Syna.
Ak sa vy nerozhodnete pre Boha, detičky moje, nemôžem Vám zjaviť ešte mnohé veci.
Budem dlho s vami, aby som Vám pomohla dať Vám znovuobjaviť celú krásu Stvoriteľa.
Koľkí z vás sa už nedokážu ponoriť do totálnej modlitby a necháte sa zviesť zlým, vnášajúc rozdelenie a nesvár!
Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov, aby aj oni prostredníctvom vás, vás môžu viesť k ceste svätosti.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; lebo mnohí z vás zanechali pôst a modlitbu, a oslabili sa!
Prosím môjho syna Ježiša, aby ste sa nerozptylili, lebo mnohí z vás sú roztržití a prosím môjho syna Ježiša, ktorý zosiela na vás svojho Ducha Svätého, aby prebudil vaše srdcia.
Ďakujem Vám a žehnám vás všetkých. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané pre ľudstvo Pannou Máriou Lellovi. 03/01/2015