Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. december 2019

 • Post comments:0 Comments

Počas zjavenia

Moje drahé detičky, aj dnes prichádzam medzi vás ako Matka Útechy, aby každý z Vás, mohol pochopiť všetku milosť, ktorú Vám dáva Nebo.

Deti moje drahé, moje srdce sa raduje, keď sa stretnete pri modlitbe; všetci okolo môjho syna Ježiša a hľadáte a vyprosujete Jeho Lásku.

Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa modlili vo vašich rodinách, kde už niet modlitby. A vy, čo poznáte moc modlitby, predneste každý deň každodennú modlitbu. Obklopili ste sa mnohými posvätenými obrazmi; nemáte však každodennú modlitbu!

Povzbudzujem Vás zobrať každý deň Božie Slovo, a žiť ho; lebo cez vašu vytrvalosť a cez vaše svedectvo, ste príkladom pre tých, ktorí sa nedokážu modliť a nedokážu pochopiť Lásku Boha. Buďte svetlom svedectva a nebojte sa pozvať na modlitbu tých, ktorí nepoznajú Lásku Boha.

Som s Vami, aby som Vám pomohla odtrhnúť sa od Všetkého toho, čo Vás oddaľuje od plánov Boha.

Prichádzam medzi vás preto, aby ste boli vždy požehnaní a chránení Láskou Ježiša. Vráťte sa k Nemu, aby ste sa cítili byť milovaní a utešovaní.

Nie ten, kto hovorí “Pane, Pane” sa zachráni, ale ten, kto sa rozhodne, so svojim srdcom, kráčať s láskou po Svojej svätej ceste. Skúste a uvidíte, aká je veľká Jeho láska; preto, detičky moje, hovorím Vám: buďte ostražití vo viere, lebo satan chce zničiť všetky rodiny a všetko to čo nájde!

Nato, aby ste boli mojimi svedkami, treba prejsť po stopách môjho syna Ježiša, lebo prostredníctvom vášho pokoja ostatní uvidia, že ste deti svetla a lásky. Vaše oči budú hovoriť.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa Váš život premenil na radosť.

Ďakujem Vám, že ste odpovedali, na moje volanie!

Zveril som Márii všetky vaše prosby.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 7. december 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02. Novembra 2019

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti milované Bohom, prichádzam medzi vás, aby ste pochopili Lásku Matky, ktorú som ja dostala.

Deti moje, žite Slovo Boha, lebo v ňom sú obsiahnuté celé dejiny Slova! Deti moje, prostredníctvom Slova sa môžte stať mojimi rukami, prostredníctvom konkrétnej cesty a nádeje pre tých, ktorí už nedokážu vidieť krásu tohto života.

Povzbudzujem vás, ktorí kráčate zakúšajúc tento môj príchod: nežite, ako keby Vám nepatril, lebo mnohí z vás zažili prítomnosť Boha; a dnes hovorím Vám, deti moje, ktoré chcete zakúsiť vo svojich srdciach Lásku môjho Syna: povzbudzujem vás nezanechať modlitbu! Vy nemôžte pochopiť prečo prichádzam tu medzi vás; pochopíte to iba vtedy, keď sa necháte milovať Bohom a tak budete môcť zakúsiť Svoje objatie a Svoju živú prítomnosť vo vás.

A hovorím Vám detičky moje, láska mojej Lásky, žite Božie Slovo, a modlite sa, lebo modlitba je radosť, lebo modlitba je sila; Vám, ktorí máte túžbu cítiť sa byť milovaní a cítiť pravý pokoj, nie ten, ktorý dáva človek, ale ten ktorý dáva môj Syn Ježiš!

Je potrebné, detičky moje, prestať posudzovať; je potrebné, nenechať sa ovládnuť tým, čo vás oberá o pokoj; preto Vám hovorím: žite viac Sväté Písma, lebo v nich je všetko napísané; je tam vždy nejaké nové Slovo, ktoré Vám môže pomôcť kráčať po ceste svätosti, ako to bolo pre učeníkov.

Ako ja som bola požehnaná Bohom, tak aj vy: buďte požehnanými rukami tam, kde budete môcť milovať; objať tých, ktorí dnes stratili nádej; buďte očami Boha!

A hovorím Vám: prijmite tých, ktorí padli a nedokážu povstať! Hovorím Vám: choďte a roznášajte radosť z toho, že Boh koná vo vás; a iba tak budú môcť rozpoznať Milosť, že Boh žije vo vás!

Žiadam od vás, aby ste sa viac ponorili do modlitby; lebo prostredníctvom modlitby môžte zakúšať záležitosti Neba; ak sa však nemodlíte a nepostíte, a nežijete každodennú modlitbu, a nemáte vytrvalosť, detičky moje, satan na vás útočí v modlitbe, a nedovoľuje Vám modliť sa a postiť, tým, že Vás robí únavenymi, roztržitými a nedovoľuje Vám byť slobodnými v modlitbe. A keď pochopíte nakoľko je modlitba dôležitá: toto všetko zmizne, a vaša modlitba sa stane radosťou.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány, ktoré má Boh s každým z vás! Cez vaše Áno, Boh môže konať vo vás!

Ďakujem Vám za lásku, ktorú máte voči môjmu synovi! Som s vami, a po boku každého z vás! Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02. Novembra 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5. októbra 2019.

 • Post comments:0 Comments

Počas modlitby.

Drahé deti moje, aj dnes, prichádzam medzi vás, aby som ponúkla každému z vás môjho milého milovaného Ježiša, ktorý sa každý deň obetuje za každého z vás.

Detičky moje, hovorím Vám: otvore vaše srdcia, aby ste sa oslobodili od všetkých vašich ješitností, ktoré Vám bránia vidieť milosť Boha; a robia vás otrokmi hriechu.

Vedzte, že všetko to, čo je na tejto Zemi je márnosť.

Detičky drahé, žite viac pre záležitosti Neba a investujte, každý deň, váš život pre večnosť!

Mnohí z vás sú naviazaní na seba samých, a nedokážu už viac vidieť krásu stvorenia; povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa zamilovali do života, aby ste opäť začali žiť v jednoduchosti, bez strachu zo staroby.

Žite v sponatánnosti, ktorú Vám život darúva! Ale ja Vám hovorím: detičky moje, žehnajte, žehnajte, žehnajte za milosť života, ktorý Vám môj Syn daroval na tejto Zemi!

Nežite, ako keby Boh neexistoval; tým, že sa nechávate zvádzať týmto svetom, ktorý nieje večný!

Hovorím Vám: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa nenechali oklamať satanom, ktorý vás necháva v presvedčení, že hriech neexistuje!

Detičky moje, hriech má svoje meno; a všetko to, čo je zlo, neprináleží Bohu. A Vám, detičky moje, ktorí poznáte prikázania: povzbudzujem vás ich žiť!

Odvahu, odvahu, detičky moje, som po boku vás, ktorí trpíte zásluhou tých, ktorí Vám zobrali nádej a nedokážete už viac žiť v pokoji. Povzbudzujem vás povstať a zveriť všetku vašu bolesť do rúk môjho Syna!

Som po boku teba, ktorý sa dnes cítiš byť sám a opustený; aj keď ťa všetci opustia, vedz, že Boh ťa nikdy neopustí!

Hovorím Vám: žehnajte, žehnajte a modlite sa za tých, ktorí Vám spôsobujú bolesť; vedzte, že prenasledovali môjho Syna a budú prenasledovať aj vás!

Blažení ste vy, ktorí dnes trpíte, aby ste svedčili o pravde! Potrebujem vás! Potrebujem vaše modlitby! Buďte každý deň svedkami Svojej lásky! Čím viac dávate, tým viac vo vás rastie túžba stať sa svojimi apoštolmi.

Milujem vás, deti moje!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Cirkev, a modlite sa za tých, ktorí nepoznajú lásku môjho Syna Ježiša! Preto vás zhromažďujem okolo seba, aby som vtlačila do vašich sŕdc, všetku lásku Matky.

Vďaka, detičky moje, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5. októbra 2019.

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. septembra 2019

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, s materskou láskou prichádzam utešovať vaše srdcia, aby mohli planúť láskou.

Detičky moje, nezanechávajte každodennú modlitbu, nakoľko, postredníctvom každodennej modlitby, budete kráčať po chodníkoch, ktoré Boh vyznačil pre Vás.

Hovorím Vám, detičky moje: pomáhajte si navzájom tým, že budete prosiť o milosť modliť sa spolu; lebo, kto prosí, ten dostane; a môžte objaviť lásku brata a sestry, cez dar pokory, a iba tak budete môcť byť svedkami radosti.

Som s Vami, a po boku každého z Vás, ktorí sa nachádzate v utrpení!

Hovorím Vám, deti moje drahé: zotrvajte v modlitbe, aby ste mohli stretnúť Kráľa pokoja!

Môj syn Ježiš ma posiela medzi Vás nato, aby som Vás mohla viesť, a naučiť Vás žiť svoje Slovo.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, lebo bez modlitby nebudete môcť uskutočňovať a žiť Slovo, ktoré pokračuje v časoch, prostredníctvom môjho príchodu!

Som Vaša Matka! A Vy, ktorí ste unavení, vyčerpaní a utláčaní, darujte mi vaše únavy a ja ich odnesiem môjmu synovi Ježišovi, aby ste mohli mať nové srdce, a ja Vás uteším.

Som s Vami, a túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi, na pomoc tým, ktorí ešte nespoznali lásku Boha.

Nebojte sa svedčiť o divoch, ktoré Boh koná vo Vás, tým, že každý deň poviete svoje Áno!

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. septembra 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3. augusta 2019.

 • Post comments:0 Comments

Máriin príchod po modlitbe Svätého Ruženca

Drahé deti, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla Lásku Môjho Syna Ježiša; ktorý sa každý deň obetuje za Vás.

Ó, deti moje drahé, keby ste poznali všetko to, čo Nebo pripravuje pre Vás, nemali by ste viac strach ani zo života, ani zo smrti!

Hovorím Vám, deti moje, ktorí poznáte Slovo Svätých Písem: povzbudzujem vás, aby ste ho uskutočňovali tým, že ho budete žiť. Iba tak sa stanete ovocím lásky, ovocím milosti, ovocím radosti.

Detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými hliadkami a apoštolmi Svojej Lásky! Kde je Láska, tam je Charita (Činná Láska – poznámka prekladateľa), a je tam aj ovocie Lásky Boha a Láska, ktorá kraľuje v Bohu.

Vám, deti moje drahé: povzbudzujem vás otvoriť svoje srdce voči Môjmu Synovi Ježišovi, prostrednictvo modlitby, zoči voči pred Eucharistiou, kde Vám On dá spoznať dary, ktoré nepoznáte!

Preto žiadam každého z Vás, aby ste každý deň žili Svoje učenie, aby ste boli pripravení prijať všetko to, čo sa deje okolo Vás.

Vy viete, že Môj Syn ma posiela medzi Vás, aby som Vás viedla; a Vás, ktorí hľadáte Svoju lásku: pozývam Vás postiť sa a modliť sa, aby ste sa cítili byť milovaní a utešovaní! Som s Vami, a blízko Vás, ktorí trpíte!

Každý deň, s mojou Materskou láskou, som Vám nablízku, aby som Vám pomohla nestratiť sa na chodníku, ktorý On vyznačil pre Vás.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo iba modlitbou, môžte poraziť všetky zvádzania zlého a jeho pokušenia!

Ďakujem Vám detičky moje, že sa darujete v tomto čase milosti Môjmu Synovi Ježišovi, odpovedajúc na Svoju lásku. Moje srdce je plné radosti, vidiac všetkých Vás, ktorí svedčíte túto oázu pokoja, prostredníctvom Vašej Lásky.

Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť. Žehnám Vás všetkých, a povzbudzujem Vás, aby ste vždy kráčali po stopách Môjho Syna Ježiša!

Potom mi Panna Mária zverila Tajné Posolstvo, ktoré, zatiaľ, nemôžem prezradiť.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3. augusta 2019.

Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 6 júla 2019

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, milované Bohom; aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám darovala všetku lásku Otca.

Prihováram sa Vám, ako Mama, a Matka vždy utešuje svoje deti.

Detičky moje, vzdávajte vďaky môjmu Synovi Ježišovi, za všetko to, čo Vám dáva; a za to, že Vám dáva tú milosť, že môžem byť medzi Vami, aby ste sa naučili počúvať Posolstvá, ktoré sú Vám dávané!

Je potrebné, detičky Moje, stať sa pravými apoštolmi Svojej lásky; ak sa však nenaučíte prijímať Svoje Slovo, ktoré je Životom a Pravdou, nebudete môcť pochopiť Svoju Lásku. Preto prichádzam, aby som Vás viedla k chodníku, ktorý Môj Syn vystopoval pre Vás, aby ste sa stali pravými Evanjelizátormi Jeho Slova. Ohlasujte, detičky Moje, Dobrú Novinu všetkým; a Nebojte sa svedčiť Svoju Lásku, pretože prostredníctvom vzývanie Ducha Svätého, Vy ste jeho Apoštoli.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože len s modlitbou budete môcť oddialiť všetko to, čo vás delí od môjho Syna!

Deti moje, Pozerám sa na každého z vás a vidím všetku Vašu bolesť a zmätok; som blízko každého z vás a zvolávam na Vás požehnanie môjho Syna, aby ste mohli obetovať všetko, čomu dnes nerozumiete na tejto zemi.

To je dôvod, prečo vám hovorím: nenechajte sa zmiasť tým, čo je z tohto sveta, ale povzbudzujem vás, aby ste žili pre veci neba, kde vám nikto nebude môcť zobrať Nádej Večnosti.

Povzbudzujem Vás, aby ste sa navzájom milovali, pretože vašou láskou budete svedkami jeho lásky.

Detičky moje, pozývam vás, aby ste sa zmierili s Bohom a odpustili sebe samým, aby ste vo svojom srdci cítili Lásku, ktorú mnohí z Vás už zakúsili.

Modlite sa, aby vás Satan neoklamal svojimi zvádzaniami, a nenechal vo Vás presvedčenie, že nieste milovaní. Vráťte sa k svojim Pastierom, aby Vám bolo odpustené a, aby ste boli milovaní!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 6 júla 2019

Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 1. júna 2019

 • Post comments:1 Comment

Moje drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som darovala veľa milostí.

Deti moje, milosti možno získať len so srdcom otvoreným a majúcim dôveru v nádej. Koľkí z vás potrebujú milosti a ja som matkou, ktorá Vám chce darovať milosti, žiadam Vás, deti moje, aby ste kráčali spolu s mojím synom Ježišom, aby sa mohli zrealizovať plány, ktoré má Boh s každým z Vás.

Ó deti moje drahé, ak nezačnete chodiť v stopách, ktoré Boh vyznačil, nebudete môcť objaviť všetky dary, ktoré Vám chce On dopriať.

Je čas povedať svoje áno; pretože je veľa tých, ktorí nedokážu kráčať po ceste konverzie, postiť sa a modliť sa. Avšak, ak sa nemodlíte, nebudete môcť získať pokoj. Pokoj príde, ak mi darujete Svoje srdce a len potom začnete vychutnávať Svoju lásku.

Túžim, deti moje, aby ste mi skrze vaše modlitby, pomohli distribuovať milosti. Takto budete môcť byť mojimi učeníkmi. Ježiš na Vás čaká so svojou vystretou rukou; a ja, ako jedna matka, Vás vediem k Nemu, k Ženíchovi.

Majte dôveru, deti moje, v tento Čas Milosti, ktorý mi dáva Boh, aby bola dlhšie s Vami nato, aby som Vám pomáhala.

Detičky moje, nie ste sami; ale zakaždým, keď otvoríte Svoje srdce, ja som s Vami, aby som Vás utešovala a milovala.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Vás, ktorí máte tento dar, žiadam, aby ste sa stali darom pokoja a svedkami týchto zázrakov, ktoré robím medzi Vami.

Modlite sa za pastierov, modlite sa za Svätého Otca, ktorý veľmi potrebuje vaše modlitby!

Ďakujeme Vám za odpoveď na moje volanie.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 1. júna 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 máj 2019

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam stáť tvárou v tvár pred mojim synom Ježišom a nebojte sa žiť totálne Lásku, ktorú Vám chce darovať!

Všetkou Svojou nehou lásky, On očisťuje vaše srdcia, aby vás urobil svedkami svojej Lásky.

Otvorte Mu srdce, lebo bez vášho áno, On vo vás nemôže konať. A vy detičky, čo máte srdce zranené, nedokážete odpustiť.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujem pravých apoštolov, ktorí by svedčili o divoch, ktoré On koná prostredníctvom môjho príchodu; a vy detičky drahé, čo ste dostali moje volanie: pozývam vás byť svedkami toho, čo Boh uskutočňuje vo vás, prostedníctvom znamení, ktoré dostávate každý deň.

Syn môj, pozri koľko sŕdc je tu; a potrebujú byť milované a utešované; a ty, syn môj, buď radosťou a pokojom, ktoré ti Nebo dáva, aby oni, tvojim prostredníctvom, mohli dostať pokoj a kľud Neba.

Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste dostali milosť radosti!

Lebo prostredníctvom Svätých Písem, ktoré sú každý deň prehlasované, ste sa naučili žiť Svoje Slovo.

Lebo Svojím prostredníctvom, On mení vaše srdcia.

Som s vami a blízko vás. Dvíham oči k Nebu, aby Duch Tešiteľ vás mohol viesť a žehnať vás.

Detičky moje, neschádzajte z cesty, ktorú Boh vyznačil pre vás! Ja vás milujem a túžim vás všetkých priviesť k môjmu Synovi Ježišovi!

Žite pre večnosť a žite pre záležitosti Neba! Všetko ostatné Vám bude darované.

Modlite sa za pastierov a za svätého otca!

Žehnám vás mojím materským požehnaním a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 máj 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 6 Apríl 2019

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti požehnané z Neba, pozývam vás viac žiť Slovo môjho syna Ježiša.

Detičky moje, je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote. Hovorím Vám deti moje: už dlhý čas klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli úplne otvoriť pre milosť.

Detičky moje, hovorím Vám, ktorí už dlhý čas poznáte môj príchod: túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi, a, cez vašu vytrvalosť, sa stanete živým Evanjeliom, aby ste sa tak mohli stať darom pre tých, čo sú ďaleko od Slova Boha; ak sa však nezačnete modliť od vašich rodín, nebudete môcť byť svedkami Evanjelia!

Hovorím Vám, ktorí túžite stretnúť Kráľa pokoja: začnite kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre vás! Preto som medzi vami, aby som Vám pomohla prejsť každý deň chodníky Boha, dávaním mojich posolstiev, aby ste sa vy, moje detičky, počas vašej cesty necítili byť sami. Lebo nieste sami! Ja som po boku každého z vás, a podávam Vám moju vystretú ruku, čakajúc, že sa jej chytíte.

Moje srdce sa teší, keď sa modlíte spolu! Keď sa spolu modlíte, ste ako anjeli! Prosím vás, detičky moje: modlite sa, modlite sa, aby ste sa vašou modlitbou nenechali zvädnúť!

Preto vás žiadam, aby ste sa modlili: lebo prostredníctvom vašich večeradiel modlitby sa naplníte Duchom Svätým, a práve tam milosť zostúpi na vás, aby uzdravila vaše rany.

Hovorím Vám vyvoleným: buďte vytrvalí, a nebojte sa povedať vaše Áno! Boli ste povolaní svedčiť tieto časy milosti, s vedomím, že pri tom bude aj súženie a utrpenie. Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný, a aj vy budete prenasledovaní kvôli svojej láske.

Preto vás povzbudzujem byť každý deň zjednotení s Cirkvou, kráčajúc spolu s pastiermi, pomáhajúc si navzájom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 6 Apríl 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Marca 2019

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ako vaša Matka prichádzam medzi vás, aby som Vám priniesla dobrú novinu

Detičky moje, už dlho Vám dávam moje posolstvá, aby ste ich mohli pochopiť a uskutočňovať. Prichádzam, aby som Vám priniesla všetko to, čo môj syn priniesol svojím príchodom na zem, ako človek. Znášal utrpenie, ako vy, znášal bolesť, ako vy. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujete Tešiteľa. A On posiela mňa, aby ste sa vedeli zamilovať do jeho Slova.

Žite, deti moje, tieto časy milosti! Milosť, v tejto chvíli, žije vo vás. Vy, čo ste boli povolaní v tomto čase: je potrebné, aby ste zmenili svoj život! Detičky, treba sa rozhodnúť stať sa mojimi apoštolmi! Ak však nežijete vo svojej láske a neoslobodíte sa od hriechu, Boh nemôže prebývať vo vás.

On je milosrdenstvo, odpúšťa a hovorí ti: Choď a už viac nehreš! Hovorím Vám: nezostaňte otrokmi hriechu! A koľkí z vás sú tí čo sa ospravedlňujú hovoriac: Boh všetko odpúšťa!

Povzbudzujem vás detičky, aby ste nepadli do rúk zlého, lebo mnohí sú tí, ktorí žijú, ako keby nikdy nepoznali Slovo. Detičky moje, boli Vám darované prikázania, ktoré boli napísané, aby ste ich uvádzali do praxe.

Hovorím Vám, ktorí chcete kráčať po stopách môjho syna: treba sa rozhodnúť byť svedkami toho, čo Boh koná vo vás.

Keď som sa mala stať nevestou, Boh ma nenechal samú, ale som mala Jozefa, ktorý by ma odprevádzal v tomto tajomstve, tak veľmi neznámom pre nás. Mali sme dôverovať tomuto tajomstvu, a Milosť bola nad nami a konala v nás.

Hovorím Vám: neiste sami! Vy už máte poznanie celej skúsenosti príchodu Ježiša na zem. Takže, ešte dnes, on žije medzi vami a prebýva medzi vami.

Treba počúvať! Treba pochopiť a žiť! Takto sa premeníte na nový život.

Nemajte starosť pochopiť všetko! Ja vás povzbudzujem modliť sa k Duchu Svätému, aby konal vo vás, a nebudete sklamaní!

Som s vami v týchto časoch, kedy, viac než kedykoľvek predtým, sa snažia zobrať Vám nádej. Avšak ja Vám hovorím: Blažení tí, ktorí sa darujú v tichu a v hĺbke svojho srdca kontemplujú Boha, a nie tí, ktorí hovoria “Pane, Pane”!

Naučte sa všetko to, čo Vám prichádza zo Svätých Písem, kde je všetko napísané! Som matkou, ktorá teší svoje deti. A prichádzam na Zem, aby ste mojím príchodom mohli cítiť všetku moju lásku.

Iba tak budete cítiť, že ste nové stvorenia: praktizovaním všetkých mojich posolstiev. A stanete sa svedkami pravdy.

Hovorím Vám, detičky moje: potrebujem vás, aby ste boli svedkami evanjelia! Žiadam od vás, detičky moje: stante sa nositeľmi duší, prostredníctvom vašej lásky, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z vás!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla konať vo vás! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Marca 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Februára 2019

 • Post comments:1 Comment

Detičky moje požehnané Otcom, povzbudzujem Vás žiť Slovo Božie, ktoré je Vám cezo mňa dávané!

S dôverou prijmite do vášho srdca Kráľa pokoja! Prinášam Vám Slovo, ktoré je Slovom večného života; a, ak ho prijímete, budete žiť pre večnosť.

Koľkí z Vás zakúsili Svoju lásku a Svoju nehu? Hovorím Vám, detičky moje, čo hľadáte pokoj: nezanedbávajte každodennú modlitbu! Bez modlitby a bez počúvania Božieho Slova nemôžte obsiahnuť pokoj srdca. Treba byť pravými apoštolmi, aby ste sa stali svetlom sveta, ak sa však nenaučíte od Neho, nemôžte byť nositeľmi pokoja.

Detičky moje, nebuďte znechutené z toho, že nieste prorokmi vo vašich rodinách, ale buďte vytrvalí! Ja, ako matka, som niesla v lone dar ľudstva, ktorý bol svelto a slovo, ktoré sa stávalo telom. A vy, čo dostávate milosť prijať ho do vášho srdca: povzbudzujem vás starať sa oň, aby vo vás rástlo, tým, že hovoríte vaše áno!

Modlite sa, detičky moje, aby pohľad zostal upretý na Kríž, a Duch Tešiťeľ nech vás oslobodí od všetkého toho, čo vás vzďaľuje od Boha!

A vy, detičky moje, čo túžite darovať vaše srdce Bohu: vedzte, že nieste sami, aj keď tieto časy sú plné utrpení a skúšok. Preto vás povzbudzujem k tomu, aby ste si navzájom pomáhali prednášaním modlitieb a pôstou. Prichádzam na toto miesto, ako Matka Útechy!

Drahé deti, svedčite moje posolstvá tým, ktorí ešte nedostali túto milosť; aby, cez vaše večeradlá, ste sa stali mojimi apoštolmi!

Hovorím Vám, detičky moje, čo ste boli povolaní: zamilujte sa stále viac do tej milosti, ktorú Vám Boh dáva! A vy, čo ma už dlho nasledujete: svedčite o divoch, ktoré Boh robí s vami, aby, cez váš príklad, ste sa stali svetlom! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Februára 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5 Január 2019.

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby ste, detičky moje, nestratili nádej.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, môj syn mi dáva milosť byť medzi vami, aby, mojím príchodom, som vás mohla viesť a ukázať Vám cestu svetla, ktorá vedie k môjmu synovi Ježišovi.

Detičky moje, už dávno som medzi vami, aby som otvorila vaše srdcia, aby ste sa vy, detičky moje, naučili ho prijať.

Iba tak, detičky moje, budete môcť nájsť pokoj vo vašich srdciach. Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa vytrvalo rozhodli prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané.

Detičky moje, ak sa vo vás nezrodí túžba ho prijať, vy nemôžte objaviť a vychutnávať svoju lásku a svoju nehu. Vychutnávajte ho, detičky moje, a uvidíte, aké je veľké jeho milosrdenstvo!

Hovorím Vám, detičky moje, ktorí hľadáte a túžite po pokoji; pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky.

A ja, čo už dlho prichádzam, aby som si zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti, nebojte sa mi ich darovať; ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zápalil sa plameň vášho srdca!

Modlite sa, detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými apoštolmi; sú mnohí tí, ktorí nežijú usporiadaný život; ako keby nikdy nepoznali lásku Boha!

A vás, ktorí poznáte lásku Boha, povzbudzujem vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, ale opäť sa začnite modliť a postit vo vašich rodinách, aby oni mohli prijať Jeho lásku! Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5 Január 2019.