Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 02/12/17

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala celé moje srdce matky. Iba matka môže pochopiť všetku tú vašu zmätenosť; a ja som medzi vami, aby som Vám pomohla. Deti moje, otvorte vaše srdce, aby ste mohli vysloviť to áno; iba tak môžte pochopiť lásku môjho Syna.
Aj ja som bola ako vy, a On zhliadol na mňa, a nevidela som už viac pozemské veci, ale som zazrela veľké svetlo. Dnes, môj syn, ma posiela medzi vás, ako Matku; a ja, ako Matka, chcem, aby ste pochopili plán, ktorý má Boh pre každého z vás.
Je potrebné zmeniť život, je potrebné počúvať cesty, ktoré On vyznačuje pre každého z vás; aby ste sa stali pravými apoštolmi! Ak nežijete naplno môj príchod medzi vás, a neprijímate moje pozvanie, ako môžte kráčať po ceste svätosti?
Nežite, ako žobráci, hľadajúc pravdu inde!
Povzbudzujem vás, deti moje, počúvať viac Božie Slovo; bez mnohých slov; netreba, aby ste boli učiteľmi; je však nevyhnutné žiť vytrvalú vieru.
Preto vás, deti moje, pozývam investovať váš život pre večnosť! Iba tak budete môcť kráčať po ceste svätosti.
Túžim, naplniť vás Jeho láskou, aby vo vašom srdci zaujalo svoje miesto Jeho Slovo.
Je potrebná veľká pokora, deti moje; treba veľa modlitieb, aby ste sa stali soľou zeme.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Vám nik neukradol nádej! Nedovoľte, aby Vám satan ukradol pokoj a, aby ničil všetko to, čo stretne na vašej ceste a, aby vás presviedčal, že nieste schopní žiť totálnu lásku! Nenechajte sa ním zviesť tak, žeby ste sa oddali znechuteniu a smútku!Povzbudzujem vás, aby ste povstali, detičky moje, prostredníctvom pastierov, ktorých Boh postavil na vašu cestu; a prostredníctvom Sviatostí! Iba tak budete môcť zvíťaziť nad jeho zvádzaniami.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 02/12/17

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 04/11/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes klopem na vaše srdcia, aby som vo vás zapálila plameň lásky. Prichádzam, aby som vám darovala túto lasku môjho syna Ježiša, lebo, každy deň On sa darúva za každého z vás.
Vám detičky moje, ktoré chcete kráčať po Jeho stopách, ja, ako matka, vám chcem pomôcť; práve preto On ma posiela medzi vás. Buďte nositeľmi pokoja, tým, že mi ponúknete vaše životy! Nato, aby ste sa stali pravými apoštolmi, sú potrebné duše, ktoré sa rozhodnú šíriť posolstvá lásky, ktoré vám Boh dáva. Nemôžte sa stať mojimi apoštolmi, ak sa nerozhodnete ponúknuť vaše životy! Koľkí z vás túžia po modlitbe srdca?
Ja vás pozývam k vášmu áno pre Boha, stať sa pokornými, a obliecť sa do nových stvorení. Iba tak budete cítiť vôňu svätosti. Je veľa mojich detí, ktorí sa už viac nedokážu modliť, a nechajú sa strhávať vecami, ktoré neprináležia Bohu. Treba, deti moje, ponoriť sa do vášho vnútra, aby ste mohli opäť zazrieť vo vašom vnútri zmätok; iba tak si uvedomíte, ako ste daľeko od Jeho plánov. Povzbudzujem Vás, deti moje, modliť sa, aby sa do vašich sŕdc vrátil pokoj; a ja vám chcem pomôcť znovuobjaviť nádej. Dnes môj syn klope na tvoje srdce, a pozýva ťa znovu začať nový život, a, ako hovorí môj Syn, “staré veci pominuli”, preto ťa pozývam darovať mi tvoj hriech, lebo iba tak sa môžte cítiť byť milovaní. Nikto nemôže milovať, ako miluje môj Syn!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za všetkých tých, ktorí Vás zranili, a nedokážete odpustiť. Ja sa budem modliť, ako matka nad vami, aby som utešila všetky rany vášho srdca. Som medzi vami preto, aby ste sa necítili byť opustení, lebo nieste sami, Duch Tešiteľ je vždy s vami.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste modlitbou mohli žiť chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás.
Upieram zrak, na každého z vás a žehnám vás všetkých!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 04/11/2017

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/10/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako matka nádeje, prichádzam medzi vás, aby ste pochopili môj príchod. Keď hovorím „toto sú časy milosti, ktoré žijete“, musíte ďakovať môjmu Synovi Ježišovi zato, že ma posiela medzi vás; avšak nie všetci chápu môj príchod, a preto prichádzam klopať na vaše srdcia, aby ste vy mohli pochopiť a zamilovať sa do modlitby srdcom. Iba tak začnete kráčať po ceste svätosti. Detičky moje, je nevyhnutná vytrvalá modlitba, kde vo vás vládne pravda.
Nemôžte sa volať moji apoštoli, ak žijete život, v ktorom neprekypuje milosť Boha, preto, detičky moje, vás pozývam rozhodnúť sa zanechať hriech, iba zanechaním hriechu, vy pocítite objatie môjho Syna Ježiša a budete naplnení jeho milosťou. Nebojte sa prejsť po stopách, ktoré Boh vyznačil, pre každého z vás, nieste sami, ale som tu ja po vašom boku, aby som vás viedla.
Potrebujem vaše áno, aby ste vy boli pravými apoštolmi a svedkami pravdy. Nebojte sa svedčiť o pravde vašim bratom a sestrám. Pravda je pravou spásou ľudstva.
Nenechajte sa oklamať týmto svetom plným nástrah, kde Vás chcú presvedčiť o tom, že všetko je normálne a odpustené. Detičky moje, hriechy sa volajú po mene; vy viete prikázania a pozývam vás ich žiť. Iba tak bude spása vašich duši; ja ochránim vaše rodiny.
Modlite sa, modlite sa, aby som vás mohla viesť mojou láskou.
Modlite sa za pastierov, modlite sa za vaše farnosti. Ďakujem Vám, za vašu prítomnosť.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/10/2017

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02/09/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Dívam sa na každého z vás s materským srdcom a chcem vás utešovať mojou materskou láskou. Detičky moje, ja viem, že v každom z vás nieje pokoj a nedokážete sa viac totálne ponoriť do náručia Boha Otca. Detičky moje, nemôžte sa volať mojími apoštolmi, ak nežijete autentickú vieru, pozostávajúcu z obiet a zo zriekaní; vytvárate si Boha na vlastný obraz. Hovorím to Vám, detičky, ak nezanecháte cestu hriechu, ako môže vládnuť Kráľ pokoja? Hovorím Vám, čo už dlhý čas žijete túto milosť, ktorú Boh daroval každému z vás, neplytvajte, detičky moje, toľkými slovami, posudzujúc bratov a sestry, ktorých Vám Boh postavil po boku. Oddiaľte všetok ten neporiadok, ktorý neprináleží Bohu. A vy, detičky moje, čo sa modlíte, neodsudzujte, lebo sú mnohí medzi vami, ktorí žijú tak, ako keby nikdy nepoznali pravdu. Povzbudzujem vás žiť lásku, lebo láska je dobrotivá, je ovocím pokory. Detičky, ak sa nevrátite k zmiereniu sa s Bohom a neurobíte poriadok vo vašich srdciach, nikdy nenájdete cestu, po ktorej máte kráčať a satan prichádza, aby Vám ukradol nádej. Apoštoli moji, ktorí ste tu prítomní, povzbudzujem vás vysloviť vaše áno za milosť, ktorú ste dostali: byť milovaní a požehnaní Bohom. Dodávam ešte, ak niekto chce žiť moje posolstvá, povzbudzujem vás uskutočňovať ich, aby ste boli soľou zeme a prostredníctvom vášho áno ostatní sa zaľúbia do vášho pokoja. Deti moje, dnes večer vás žehnám v mene môjho Syna, ktorý mi dáva povolenie požehnať vás svojimi lúčmi.

( Panna Mária prešla ponad všetky prítomné osoby a požehnala ich Svojimi lúčmi. )

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Dnes večer, každému z vás, poutieram slzy mojimi rukami lásky. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02/09/2017

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 05/08/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj Syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby som vás utešovala. Detičky moje, ako matka utešuje svoje deti, aj dnes večer chcem utešovať každého z vás, aby ste sa vy mohli stále viac zamilovať do Jeho Lásky. Poznám, ó deti drahé, ako je pre vás ťažké pochopiť toto jeho objatie bez toho, žeby ste ho videli, ale ja dnes večer chcem uprieť môj materský zrak na každého z vás, aby boli vypočuté milosti, o ktoré ma prosíte.
Niektorí z vás ma prosia o milosť stať sa matkou, mnohí žiadajú milosti pre svoje deti. Dnes v Nebi je sviatok pre každé srdce, ktoré sa otvorí pre milosť. Detičky moje, ďakujem Vám za vašu prítomnosť na tomto mieste.
Rieky milosti chce Boh dopriať každému z vás. Detičky moje, neúnavne žiadajte od môjho Syna dar viery. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, aby ste mohli prejsť po chodníku, ktorý Boh pripravuje pre vás. Nenechajte sa oklamať falošnými sľubmi, ktoré Vám svet ponúka, ale vás pozývam obliecť sa do nového stvorenia, aby Vám nepriateľ neukradol nádej.
Modlite sa bez posudzovania mojich pastierov a modlite sa za tých, ktorí zanechali modlitbu.
Ja som s vami každý deň. Žehnám vás všetkých v mene môjho syna Ježiša.

Panna Mária požehnala všetky prítomne predmety. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 05/08/2017

Passatempo 21 Jún 2017

 • Post comments:0 Comments

Počas tejto duchovnej obnovy, v mojej modlitbe, pýtal som sa Márie, že či je spokojná s týmito našimi stretnutiami, s touto našou cestou. A, ako vždy, Mária ma nesklamala, a skutočne, dnes ráno som vystúpil do kaplnky, a Panna Mária už bola tam, čakala na mňa.
Povedala mi: „Pochválaný buď Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal: „Dnes a vždy nech je pochválený!“, potom pokračovala:

„Syn môj ďakujem za Vaše Áno. Môj syn má plán, na každého z vás; treba sa rozhodnúť žiť a vychutnávať tú milosť, ktorú vám Boh dáva zadarmo. Semeno môjho syna už bolo vo vás, teraz je čas, aby vypučalo, je čas žatvy. Vy, moje detičky, čo poznáte dobre moje chodníky, žiadam vás, apoštoli moji, aby ste mi pomohli dať spoznať tento môj príchod medzi vás. Môj syn ma posiela, aby ste vy pochopili, že Boh existuje, preto prichádzam, lebo mnohé moje deti zabudli, že Boh existuje a chcú vytvoriť svet bez Boha. Moji apoštoli, mohla by som volať každého z vás po mene, aby som vás utešovala a živila všetkou mojou láskou. Ďakujem, detičky moje, za lásku, ktorú máte k druhým. Ja, ako matka, túžim, aby ste boli jednotní, aby, prostredníctvom vás, ostatní, ktorí nepoznajú Boha môžu vidieť krásy a divy, ktoré Boh uskutočnuje vo vašiom živote. Koľkí sa ešte musia rozhodnút pre ich Áno, ale Boh je plný milosrdenstva a plný dobroty. Buďte vždy plní lásky a milosrdní jedni k druhým. Ježišovi apoštoli boli 12, a vy ste teraz začali hovoriť vaše Áno; buďte svetlom pre tých, ktorí nemajú svetlo; túžim vám pomôcť kráčajúc s vami. Toto všetko vy teraz nechápete, akvšak kráčate po cestách, ktoré Boh už vyznačil vo vašich srdciach, vy, apoštoli moji, budete mať Svetlo na pochopenie celého tajomstva, ktoré teraz nedokážete pochopiť. V lone vašej matky môj syn už vedel o vás; mnohí ešte nechápu prečo si ich Boh vybral, ja som si vás vybrala, lebo tak sa zapáčilo môjmu synovi. Detičky moje, držím vás za ruku, je čas svedčiť, je čas povedať vaše Áno. Staré veci sa pominuli, obnovte sa jeho krásou, uprite aj vy váš pohľad k tejto milosti, ktorú vám Boh zveruje. Je to pozvanie, ktoré Boh ponúka do vašich rúk, prijmite ju detičky a viac sa zamilujete do tejto milosti, ktorú vám Boh doprial. Vaše srdce už napatrí vám, ale môj syn bude žiť vo vás a spolu so mnou budete svedkami jeho milosrdenstva. Veľké veci Pán chce vám dopriať; aby uskutočnil túto svoju milosť Boh si používa vás; nechajte sa zviesť a milovať touto milosťou, už dávno Boh napísal do vaších srdc tento projekt. Ste zreničkou mojich očí, uprela som môj pohľad na vás a dotkla som sa vašich srdc; toto je chvíľa, je čas kedy Boh sa vám prihovára. Čím viac upierate oči na mňa, tým viac dobrota koná vo vás. Čím viac budete s mojim synom Ježišom, tým viac nepriateľ nemôže vplývať na vás.
Žehnám vás s mojou materskou láskou. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPassatempo 21 Jún 2017

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Vám dávam milosť mojej prítomnosti medzi vami. Detičky z kríža môj syn ma daroval Vám, a odvtedy som prijala všetkých vás do môjho materského srdca. Deti moje, ak sa chcete stať apostolmi môjho syna, je nevyhnutné, aby ste sa rozhodli prejsť po stopách, ktoré on vyznačuje pre každého z vás. Nemôžte tvrdiť, že ste apoštoli, ak vy vás neprekypuje milosť a milosrdenstvo.
Treba čisté srdce ochotné milovať.
Iba láskou sa stále viac zamilujete do môjho syna. K tomu, aby ste milovali netreba veľa slov, treba konať a stále sa utiekať pod jeho kríž, bez toto, žeby Vám ušiel jeho pohľad. Deti moje túžim pomôcť každému z vás, ak mi však nedarujete vaše srdce, nemôžem sa prihovárať. Môj syn necháva každému z vás možnosť si vybrať či chce kráčať po úzkej ceste, alebo po širokej. Apoštoli moji, vy dnes nemôžte pochopiť tento čas milosti, lebo ste príliš zaujatí týmto svetom a nevšímate si kde je dobro a kde je zlo.
Detičky moje, utiekajte sa do náručia svojho ženícha, aby ste žiarili! Ja prichádzam na zem, aby som prijala duše, ktoré sú zmätené a nenachádzajú viac pokoj vo svojom srdci a nenachádzajú chodník. Vráťte sa k Nemu hovoriac vaše áno, oslovte sa od hriechu, ktorý žije vo vás a robí z vás otrokov. Povzbudzujem vás, aby ste sa zmierili s mojim synom Ježišom, aby milosť mohla prekypovať vo vás, aby ste sa modlili vytrvalo bez únavy; tak budete môcť nájsť pokoj.
Iba On je Spasiteľ; môj Syn ma posiela medzi vás, ako prostredníčku jeho slova.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja prichádzam, aby som utešovala každého z vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, keďže cez vašu modlitbu sa môžu oddialiť mnohé tresty!
Potrebujem vás, potrebujem vaše áno, aby ste boli hliadkami a svetlom pre tých čo nepoznajú moju lásku! Modlite sa za pastierov, aby ich požehnanými rukami, mohli Vám pomôcť kráčať po ceste svätosti! Povzbudzujem vás žiť posolstvá, ktoré Vám dávam! Všetkých vás žehnám! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 3/06/2017

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/05/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla moju útechu. Mnohí z Vás ešte nedokážu vychutnávať lásku môjho Syna Ježiša.
Môj Syn Vám chce, pristredníctvom mna, zjaviť všetku svoju lásku, aby ste mohli konať divy. Pozývam Vás, deti moje, žiť vytrvalejšiu vieru, aby ste pochopili plány, ktoré má Boh pre každého z Vás. Nemôžte vychutnávať Jeho lásku, ak nežijete posolstvá, čo Vám dávam už toľko rokov. Potrebujem Vás, potrebujem nových apoštolov, ktorí dokážu ponúknuť ich áno s pokorou, aby ste prostredníctvom cesty svetla mohli byť nádejou pre tých čo strácajú chodník, ktorý Boh vyznačil.
Deti moje, vráťte sa túžiť po tej láske, ktorú ste vychutnali, keď ste zažili odpustenie a oslobodenie od hriechu.
Dnes, deti moje, je priveľa hluku vo vašom srdci a nedokážete sa ponoriť do neustálej modlitby, preto vás pozývam, aby ste sa opäť začali modliť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, lebo satan je vždy nablízku, aby oslabil vašu vieru!
Ja budem blízko Vás, aby som Vám pomohla a podporila Vás.
Modlite sa za pastierov, aby ste cez nich a prostredníctvom ich posvätených rúk, obsiahli pomoc pre víťazstvo nad zlom! Žehnám Vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/05/2017

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/04/2017

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, s materskou láskou prichádzam medzi Vás, aby som Vám priniesla Slovo môjho syna Ježiša, aby ste ho mohli žiť a uskutočňovať; dnes viac než v minulosti potrebujeme živú vieru. Vy, čo sa modlíte, ale nežijete jeho slová, nemôžte sa zamilovať do Jeho krásy, a nemôžte vychutnávať Jeho veľkú lásku k Vám. Treba otvoriť srdcia na stretnutie s Kráľom pokoja, by ste vašim áno oddialili všetko to čo Vám bráni žiť milosť, ktorú môj Syn chce dať každému z vás. Koľko zlomených sŕdc, koľko zmätku je vo vás, a neviete kde sa nachádza láska. Vráťte sa k Nemu so skrúšeným srdcom, a on Vás obmyje zo všetkých hriechov, aby ste sa mohli cítiť byť nové stvorenia. Treba ísť k prameňu, aby rieky milosti mohli vyprysknúť pre ľudstvo, ktoré stratilo Boha.
A vy čo hovoríte, že ma milujete, povzbudzujem vás deti moje k vytrvalosti, aby ste sa zriekli hriechu. Môj Syn nemôže prebývať vo Vás, kde je hojnost hriechu a nemôže tam byť hojnosť milosti. Som s vami a blízko pri vás, aby ste sa nenechali lákať vecami tohto sveta, nežite pre seba samých, žite pre plány, ktoré má Boh s každým z vás.
Výzvam vás, aby ste darovali život pre večnosť!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa za cely svet, modlite sa za Cirkev, za mojich pastierov, aby moje nepoškvrnené srdce mohlo triumfovať. Všetkých vás žehnám a ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 01/04/2017

Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/02/2017.

 • Post comments:0 Comments

Moje drahé deti, aj dnes prichadzam k Vám, aby som Vám pomohla prijať môj príchod. Moje deti, mnohí z Vás nežijú viac moje posolstvá a strácate nádej. Prestávate veriť v príchod mojho Syna, a nedokážete žiť v očakávaní Jeho príchodu. On však príde, ako Vám prislúbil, a budete mať radosť z pohľadu z tváre do tváre. Preto Vás povzbudzujem, aby ste vedeli čakať, ako matka vie čakať na svoje dieťa. Túžim, aby každý z Vás pestoval v srdci toto očakávanie.
Ó moje drahé deti, koľko zmätku je vo vašom srdci, nedokážete viac prežívať radosť, ste plní vecí tohto sveta, a strácate nádej. Ja prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla k pravému pokoju. Pokoj príde iba cez modlitbu, lebo On je pravý pokoj. Pozývam Vás k modlitbe, aby ste znovuobjavili tú krásu, ktorú mnohí z Vás poznali; a ja cez Vás môžem konať, aby som Vám pomohla uchovať dar, ktorý Vám dal môj Syn. Deti moje, ďakujem všetkým tým, ktorí sa stávajú apoštolmi môjho volania. Potrebujem Vás, lebo cez Vás, moji apoštoli, mnohé duše uvidia vo Vás zázraky, ktoré Boh koná.
Modlite sa za Vašich pastierov! Neposudzujte ich! Modlite sa na ich podporu, modlite sa za Cirkev! Modlite sa, aby Duch utešiteľ mohol napľnať a posilňovať!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým. (viac…)

Continue ReadingPanny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 04/02/2017.

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/01/2017

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam k Vám, aby som utešila Vaše srdcia, ktoré sú zaťažené mnohýmni utrpeniami; a ja chcem poutierať slzy, každému z Vás. Akvšak neotvoríte srdce, môj Syn Vám nemôže dať útechu.
On Vám hovorí: “Prídte ku mne a budget naplnení pravým pokojom, ktorý Vám svet nemôže dať.” Detičky moje, treba sa modliť, treba poznať Jeho Slovo, a iba kráčajúc po Jeho stopách Vy budete pravými apoštolmi Jeho Slova.
Dei moje, môj Syn ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami v tomto svete bez útechy. Mnohí núkajú pokoj a lásku, ale iba On je Pokoj a Láska; preto Vás pozývam nastúpiť na cestu svätosti, kde Vy nebudete môcť byť oklamaní falošnými operátormi pokoja.
Vráťte sa k Bohu, a nenechajte si ukradnúť nádej, ktorú Vám dal Boh.
Deti moje, povzbudzujem Vás k modlitbe za celý svet, potrebujem Vaše modlitby, aby sa uskutočnili Božie plány.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, bez únavy, labo Vašimi modlitbami, Vašimi pôstmi a pokániami, spasíte mnohé duše čo žijú v hriechu. A mnohých z Vás pozývam vrátiť sa k Bohu, a znovunastúpiť na chodník, ktorý pre Vás Boh vyznačil, lebo mnohí sa stále viac vzdaľujú a žijú, ako keby nikdy nespoznali Lásku Boha. Vráťte sa k Vašim pastierom, lebo, cez vyznamia hriechov, sa môžte znovu pozdvihnúť a opäť začať. Ako môže matka zanechať Svoje deti? Ja túžim, aby Vy všetci, deti drahé, ste žili pre večnost, a túžim, aby nikto z Vás sa nestratil v pekle.
Milujem Vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Mojich pastierov, modlite sa za poco vo svete a modlite sa za pokoj v rodinách! Žehnám Vás všetkých s materskou láskou. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/01/2017