Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou Passatempo 03/12/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala pokoj srdca. Mnohí z vás nemajú pokoj srdca, lebo ešte nezačali žiť moje posolstvá; povzbudzujem vás, deti moje, kráčať po ceste svätosti!
Netreba ísť hľadať ďaleko od vás môjho syna Ježiša, On je už s vami, ale vy ho nedokážete vidieť, lebo vaše srdce je zaslepené vašim ja a nedokážete sa ponoriť do Jeho lásky.
Môj syn Vám daruje milosť, že ma posiela medzi vás, aby obnovil svoje slovo, ktoré Vám daroval tým, že obetoval svoj život; a dnes ja Vám chcem dať prejsť po jeho stopách. Neprichádzam, aby som Vám darovala nové slová, lebo On je Slovo, žiadam vás, aby ste žili jeho slovo! A iba modlitbou vy môžte byť uzdravení od všetkých vašich rán; žijúc v pravde, ktorá vás oslobodí. Nebojte sa otvoriť vaše srdce, lebo mnohí nežijú podľa prikázaní a tak, ste oklamaní satanom, ktorý vás presviedča o tom, že hriech neexistuje. Ale ja Vám hovorím, deti moje, že hriechy majú ich mená, a s milosťou a s mocou mojich synov kňazov, vy sa môžte opäť stať novými stvoreniami.
Potrebujem vás apoštolov, aby s vašim svedectvom a vytrvalosťou, ste sa stali svetlom pre druhých, pomáhajúc mi prinášať duše Bohu!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste boli milosrdní, ako je On plný milosrdenstva pre vás!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou Passatempo 03/12/2016

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. Passatempo 05/11/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala tú lásku, po ktorej už dávno túžite.
Detičky moje, ak sa neodovzdáte a nerozhodnete sa žiť život, ktorý sa stal modlitbou, nebudete cítiť Jeho pokoj a Jeho útechu!
Iba tak sa budete cítiť byť milovaní a utešení. Sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu úplne odovzdať môjmu synovi Ježisovi.
Ja vás pozývam, aby ste stretli Kráľa pokoja, zrodiac vo vás tú túžbu pomáhať si navzájom.
Môj syn Vám dáva milosť môjho príchodu medzi vás, aby ste sa necítili byť sami. Keď ste zjednotení v modlitbe, môj syn prichádza zobrať na seba všetko to, čo vás zaťažuje a všetky vaše smútky a úzkosti, aby vás utešil. On, ktorý vás každého pozná osobitne, vás povzbudzuje stať sa svetlom vo svete; Vás, ktorí ste už dávno boli povolaní poznať jeho milosť, povzbudzuje svedčiť o všetkých divoch, ktoré Vám daruje.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby, vaším Áno, ste mi pomohli uskutočniť projekt, ktorý Boh má, na každého z vás! Moje srdce sa teší z tých, ktorí odpovedajú na moje volanie, mnohí sú povolaní, aby sa stali mojimi apoštolmi. Vďaka vášmu áno, Ježiš koná vo vás, aby ste sa stali darom pre druhých.
Modlite sa deti moje, aby každý z vás nevchádzal širokými dverami, vzďaľujúc vás od pravej spásy! Ja vás povzbudzujem, aby ste boli pevní vo viere, aby, s vašou modlitbou, ste boli silní a nenechali sa oklamať satanom a nerozbili zmluvu s Bohom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. Passatempo 05/11/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. Rím 03/09/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes zostupujem z Neba, aby som utešila každého z vás. Deti moje drahé, prebuďte vaše srdcia, aby s vašim prebudením som mohla vytvoriť oázu pokoja vo vás. Hľadám duše na uskutočnenie plánov, ktoré Boh má na každého z vás. Môj Syn ma posiela medzi vás, aby vo vás nebola zmätenosť, lebo v mnohých z vás je zmätenosť, a nedokážete už prejsť po stopách, ktoré Boh vyznačil pre vás. Je čas rozhodnútia vrátiť sa k Bohu, lebo môj Syn Vám chce darovať Ducha Tešiteľa; akvšak neodpustíte, ak sa nezmierite, nemôžte nikdy vychutnávať ten pokoj, ktorý iba On môže darovať. Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa utiekali do Neho a vracajúc sa k Nemu vy môžte žiariť v očiach mnohých detí, ktorí nemali túto milosť Svetla! Nenechajte zhasnúť vo vás nádej, ktorú môžte darovať druhým; preto, deti moje, Vás žiadam, aby ste sa modlili!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby diabol nevložil do vás smútok a úzkost, ničiac váš pokoj! Teraz, viac než inokedy, ničí mnohé rodiny, rozdeľuje manželstvá, nesúc k sebe mnohé duše. Ale vy, deti moje, čo máte, ako zbraň môjho Syna Ježiša, povzbudzujem vás, aby ste sa obliekli do nových stvorení. Chcem, aby sa nik z vás nestratil! Na čo je dobrá každému z vás žiarlivosť, závisť, zatrpknutosť?
Všetko toto, čo je vo svete, nepatrí Bohu!

Potom Panna Mária sa obrátila k prítomnému kňazovi: mali ste požehnané ruky, aby ste pomohli mnohým zmäteným dušiam; mnohí sú však zasiahnutí depresiou a nespokojnosťou. Toto je najhoršie zlo, ktoré zasahuje ľudstvo. Vás mojich synov pastierov žiadam, aby ste utešovali zranené srdcia.

Ďakujem Vám, deti moje, že máte túžbu po láske môjho Syna, ja Vám budem poboku, a vás žiadam, aby ste sa modlili, aby by ste mi dovolili uskutočniť plány, ktoré Boh začal pre vás. Ja vás milujem a nechcem, žeby sa stratili duše, ale túžim, aby ste žili pre večnosť. Ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

(viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. Rím 03/09/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás povzbudzujem kráčať po chodníku, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás.
Je čas, aby ste sa rozhodli; a ja prichádzam z Neba, aby som Vám pomohla.
Keď sa modlíte, ste ako anjeli a vaše srdce sa otvorí pre milosť Ducha Svätého.
Detičky moje, vy nemôžte pochopiť milosť, ktorú zakúšaťe, ale vás povzbudzujem, aby ste poznali projekt lásky, ktorý má Boh pre každého z vás.
Už dávno klopem na vaše srdcia, aby ste žili jeho lásku, a ja prichádzam, aby som posilnila vaše srdcia, ktoré oslabli! Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chápem všetky vaše utrpenia. Dajte mi vaše utrpenia a ja ich odovzdám môjmu synovi Ježišovi!
Dnes, každý z vás dostal milosť modliť sa spolu so mnou a žiť tento dar môjho syna Ježiša. Preto vás pozývam žiť všetky moje posolstvá, ktoré Vám boli darované a žiadam od každého z vás, aby svedčil o všetkých tých milostiach, ktoré Vám Boh daroval. Syn môj, môj príchod medzi vás je, aby som oznámila každému jednému z vás, že sa máte stať mojimi apoštolmi. Všetky moje nasledujúce návštevy už nebudú ako dnes, lebo môj syn začína novú cestu; a Vás, čo ste zakúšali tieto divy, žiadam: modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla nájsť duše, ktoré sa darujú môjmu Nepoškvrnenému Srdcu na uskutočnenie všetkého toho, čo som začala s vami!
Žiadam od vás milosť, deti moje, aby ste mi pomohli! Modlite sa za Cirkev, modlite sa na moje úmysly, modlite sa za svet! Ďakujem Vám, že ste prišli! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/08/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/07/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako Matka lásky, prichádzam, aby som Vám darovala moju nehu.
Deti moje, môj syn ma posiela medzi vás, aby som Vám mohla darovať všetku lásku, ktorú v tejto chvíli vy nežijete.
Ja vás milujem a prihováram sa za každého z vás, mnohí sú tí, ktorí začali cestu svätosti a kráčajú po mojich stopách. Prihováram sa za mnohé moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha, vyžívajúc sa vo svete, ktorý nevedie k Bohu, nechajúc sa zviesť zlým. Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať mysliac si, že hriech neexistuje! Ja vás povzbudzujem k návratu k Bohu, aby ste vy, ktorí ste boli svetlom a nádejou pre druhých, ste neboli pohoršením pre mnohé moje deti! Ja vás povzbudzujem vrátiť sa k Bohu a odpustiť si navzájom; ja, ktorá som tu medzi vami, prichádzam Vám pomôcť!
Ako by som mohla neprísť Vám na pomoc, keď vidím, že strácate chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás? Som Matka a, ako Matka, chcem darovať každému z vás moju nehu.
Potrebujem vás, potrebujem, aby sa uskutočnili plány môjho syna Ježiša!
Povzbudzujem vás modliť sa za tých, ktorí zanechávajú cestu!
Deti moje, žehnám vás všetkých prítomných, zoberiem všetky vaše úmysly a donesiem ich môjmu synovi Ježišovi. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za celý svet! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/07/2016

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes, viac než kedykoľvek predtým, prichádzam medzi vás, aby som prebudila tú vieru, ktorá zaspáva. Deti moje, nenechajte zvädnuť vaše srdcia, lebo sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu modliť a ja prichádzam medzi vás, aby som Vám pomohla v týchto časoch milosti! Iba cez modlitbu môžte znovu objaviť krásu môjho Syna; nehovorte, že nieste schopní sa modliť! Ja som prišla, aby som utešila každého z vás, a stať sa vašou nehou matky. Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu! Proste o dar pokoja vo vašich srdciach, nakoľko môj syn s jeho láskou Vám ho daruje! Koľkí z vás už nedávate na prvé miesto lásku Boha a ste zaťažení a zaujatí všetkým tým čo je okolo vás a nekladiete do stredu vášho srdca Kráľa pokoja! Už dávno som medzi vami žiadajúc od vás cestu svätosti. Deti moje, ako Vám môžem zjaviť ďalšie posolstvá ak najprv neuskutočňujete všetko to čo Vám bolo darované v týchto časoch milosti? Pozývam vás začať znovu a rozhodnúť sa pre Boha! Sú mnohí tí, ktorí sa už spolu nemodlia v rodinách. Vedzte, že satan chce zničiť všetko to čo nájde; rozdeľujúc manželov. Vy hovoríte, že opakujem stále to isté, ak však vy nezmeníte život, môj Syn nemôže Vám zjaviť ďalšie posolstvá. Detičky, povzbudzujem vás byť vždy zjednotení s mojimi synmi pastiermi a podporiť ich vo vašich farnostiach. Iba tak prinesiete ovocie pre Cirkev a budete moje vojsko. Odvahu, deti moje, niesom matka, ktorá nepozná vaše bolesti a ja som s vami, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/06/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som vás utešila.
Modlite sa, deti moje, aby môj syn Ježiš mi daroval Milosť prísť z neba zotrvávať medzi vami; vami, ktorí ma hľadáte!
Detičky moje, mnohí z vás majú túžbu žiť posolstvá, treba ich však uskutočňiť, urobiť poriadok vo vašom vnútri, lebo mnohí sú tí, čo žijú neporiadne a nenachádzajú pokoj. Aby ste žili pokoj, povzbudzujem vás žiť viac sviatosti, s darom spovede!
Práve odtiaľ sa rodí nové srdce a poriadok. Ja vás povzbudzujem žiť posolstvá, ktoré Vám dávam, aby sa naplnili plány, ktoré Boh má na každého z vás.
Óh!! Ako by som mohla nechápať každého z vás?
V ten deň som bola tam pod krížom, môj syn už nemal podobu tváre, ani krásu a On ma utešoval svojím pohľadom lásky, a dnes, deti moje, vidím mnohých z vás pod ťarchou kríža.
Odvahu, odvahu, deti moje, prichádzam poutierať vaše slzy; a vy čo žijete už dlho tieto časy milosti, obraciam sa na tých, ktorí vyrastali v tejto láske, povzbudzujem vás stať sa mojimi apoštolmi; vás, ktorí poznáte a zakúsili ste viackrát moju lásku prostredníctvom mojej prítomnosti. Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby som mohla zostať čo najdlhšie medzi vami!
Som s vami, a po boku každého z vás, aby som bola vašou utešiteľkou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za Cirkev, za pastierov, modlite sa za celý svet, aby moje Srdce mohlo zvíťaziť!
Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/06/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/05/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám povedala, že srdce môjho syna Ježiša krváca dôsledkom mnohých hriechov, čo sa páchajú.
Detičky moje, ponúknite sa, ako odprosovatelia, za duše, ktoré urážajú meno môjho Syna, lebo mnohí z vás sú ešte nerozhodní zanechať hriech. Detičky moje, povzbudzujem vás nechať sa viesť matkou, ktorá Vám chce darovať celú svoju lásku! Koľkí z vás si nenechajú stvárňovať srdce? A Boh nemôže vstúpiť, kvôli vášmu zavretému srdcu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby prostredníctvom modlitby, ste mohli poraziť hriech, a mohli ste sa opäť zamilovať do Jeho lásky, ktorú On živí pre každého z vás!
Odvahu deti moje, podajte mi vašu ruku a ja sa budem o vás starať, dajúc Vám pocítiť Jeho nehu!
Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi; a mnohí sú tí, ktorí začali kráčať s mojim Synom!
Je čas svedčiť o divoch, ktoré Boh koná vo vás!
Buďte nositeľmi pokoja pre tých, ktorí nemajú pokoj; prostredníctvom vás ostatní začínajú spoznávať divy Boha a vy ste Jeho majstrovské dielo!
Duch Svätý, tešiťeľ, dnes zostúpi na vás, aby vás utešoval a naplnil vás darmi a mnohí sú tí, ktorí pocítili moju prítomnosť.
Modlite sa za Cirkev, modlite sa za vašich pastierov, aby váš nepriateľ, diabol, vás neoddialil od Boha presvedčiac vás, že On neexistuje!
Ja som s vami, a po boku každého z vás, aby on nemohol konať vo vašich rodinách, rozdeľujúc všetko to čo nájde.
Iba ak sa modlíte vo vašich rodinách, môžte poraziť zlého!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/05/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/04/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby ste mi mohli zveriť všetky vaše žiadosti a ja ich položím k nohám môjho syna.
Drahé deti, ako môžte zakúsiť lásku Boha bez toho, žeby ste otvorili srdce? Povzbudzujem vás otvoriť srdce, deti moje, a žiť prikázania, ktoré Vám boli dané!
Koľkí z vás nežijú a nemeditujú prikázania? Môj syn prichádza, aby Vám daroval Milosrdenstvo, ale nechápete tieto časy Milosti! Čítajte Božie Slovo a meditujte nad ním, lebo mnohí sa neživia Jeho Slovom a žijú, ako žobráci, neuvedomujúc si, že sa stále viac vzďaľujete od Pravdy! Deti moje tu prítomné, ktoré túžite stretnúť Kráľa Pokoja, prosím vás, aby ste zanechali hriech, lebo mnohí žijú neusporiadaný život! Nemôžte milovať Boha a hriech a mnohí sú tí, ktorí sa z toho nevedia dostať a sú otrokmi hriechu! Ja, ako matka Vám chcem pomôcť, preto prichádzam medzi vás, aby ste mohli byť utešení a milovaní mojim synom.
Satan vás chce zviesť, on chce zničiť všetky plány Boha a ja prichádzam medzi vás, aby Milosť mohla vstúpiť do vás a, aby ste vy mohli byť slobodní od hriechu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli kráčať po ceste svätosti, a ja zoberiem vaše srdcia, aby som Vám darovala nové srdce. Nebojte sa zamilovať do Boha, nehľadajte lásky, ktoré vás nevedú k Bohu!
Vás, čo už kráčate po ceste, povzbudzujem vás obnoviť vaše „ÁNO“!
Som s vami a po vašom boku! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 02/04/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/03/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som Vám darovala celú moju lásku.
Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby sa ľudstvo vrátilo k Bohu; už dávno vás žiadam modliť sa na moje úmysly!
Je veľa nebezpečenstiev, ktoré sa môžu vrhnúť na ľudstvo.
Môj syn ma posiela medzi vás, aby vďaka vašim modlitbám, sa človek mohol vrátiť k Bohu. Ďakujem Vám, deti moje, za vašu prítomnosť.
Keď sa modlíte, ste plní Ducha Svätého a ja sa teším, keď vidím nadšenie v modlitbe.
Detičky moje, mnohé milosti môžte obsiahnuť, ak zostanete v mojej láske, a ja zostanem s vami v tejto žiare, ktorú dnes dostávate.
Počúvala som každého z vás, všetky vaše úmysly, ako matka počúva svoje deti. Modlite sa, deti moje, lebo modlitbou, vy môžte oddialiť zlo. Modlitba vás uzdravuje, mnohí sú tí, ktorí potrebujú uzdravenie a mnohí sú tí, ktorí dostali dar poznania môjho Syna.
Modlite sa, modlite sa, nech sa uskutočnia plány môjho Syna!
Som s vami a zostanem s každým z vás!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/03/2016

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/02/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala. Detičky moje, klopem každý deň na vaše srdcia, aby som Vám darovala moju milosť a, aby som vás utešovala.
Poznám všetky váše smútky a zmätenosti.
Óh!! Deti moje, ako matka, chápem všetko toto; aj ja, ako matka, som sa nachádzala pod tým krížom a tam bol môj syn. Bola som tam, uprene som sa naňho dívala a cítila som celú moju zmätenosť a on z kríža ma darúval Vám; a dnes kráčam s vami, aby som Vám pomohla a utešovala vás. Deti moje, vy čo ste ma zažili, ako vašu matku, žiadam od každého z vás, aby ste žili a meditovali život môjho syna! Iba tak sa vy zamilujete. Pozývam vás povedať vaše Áno, každý deň! Koľkí z vás sa strácajú, neveria už, že Boh vás môže spasiť, avšak vás povzbudzujem, deti moje, aby ste konali pokánie!
Je veľa tých, ktorí nežijú pôst, ku ktorému vás už dávno pozývam.
Obnovte vašu modlitbu, začínajúc s robením poriadku vo vašom srdci, lebo prostredníctvom pôstu môžte oddialiť mnohé tresty, ktoré by sa mohli vrhnúť na ľudstvo. Môj syn ma neposiela medzi vás, aby Vás vystrašil, ale ma posiela medzi vás, aby ste nastúpili na cestu čistoty a odpustenia. Iba tak môžte žiť jeho Slovo!
Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Som vaša mama a túžim, aby sa nik z vás nestratil; a vy čo chcete prejsť po stopách môjho syna, zanechajte všetko to, čo je hriech a oblečte sa do nových stvorení. Ja vás milujem a nesiem môjmu synovi všetky úmysly, ktoré ste ma prosili!
Modlite sa za mojich pastierov, za moje úmysly, aby sa naplnilo všetko to, čo Boh začal na vašej ceste! Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vaše povolanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 06/02/2016

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 02/01/2016

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla môj pokoj; detičky moje, nemôžte pochopiť lásku, ktorú živím každý deň pre každého z vás! Ďakujem môjmu Synovi, ktorý mi dovoľuje byť medzi vami. Odvahu deti moje, koľká púšť je okolo vás a vo vás! Ja prichádzam, aby som Vám podala ruku, a odviedla vás k Ženíchovi. Koľkí z vás sa už necítia byť milovaní, a chodíte žobrať lásku: len jeden je Láska, len jeden je Tešiťeľ, a On vás chce naplniť svojou Láskou! Pozývam vás, deti moje, k prameňu spásy, kde necítiť viac smútok a úzkosť. Radujem sa z vás prítomných, ktorí máte túžbu mi pomôcť, a ja Vám ďakujem; ste moje požehnané ruky, ste úsmev pokoja! Iba tak môžte byť svetlo a svedkovia. Vráťte sa k Bohu! Je veľa tých, ktorí sa vzďaľujú a nedokážu vystúpiť na vrchol. Ja som vaša Matka a spolu môžme dosiahnuť ten vrchol! Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste mali viac vytrvalosti v modlitbe; lebo modlitbou môžte oddialiť temnoty. Vy viete, že tieto časy sú časy smutné a tmavé, ale vás povzbudzujem zdvihnúť oči k nebu, kde môžte vidieť nekonečno, aby nepriateľ nemohol prísť, ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. On prichádza, aby Vám zobral nádej! Modlite sa za mojich pastierov a nesúďte ich; modlite sa za nich, nakoľko s vašou modlitbou, mohla by sa obnoviť pravá rodina! Koľko nedorozumení je medzi vami a vašimi pastiermi! Ja vás žiadam modliť sa, lebo iba pristredníctvom Božieho Slova a vášho príkladu, môžte dať to svetlo, ktoré je tak veľmi potrebné, preto vás žiadam, aby ste svedčili vo vašich farnostiach! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 02/01/2016