Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3. augusta 2019.

 • Post Comments:0 Comments

Máriin príchod po modlitbe Svätého Ruženca

Drahé deti, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla Lásku Môjho Syna Ježiša; ktorý sa každý deň obetuje za Vás.

Ó, deti moje drahé, keby ste poznali všetko to, čo Nebo pripravuje pre Vás, nemali by ste viac strach ani zo života, ani zo smrti!

Hovorím Vám, deti moje, ktorí poznáte Slovo Svätých Písem: povzbudzujem vás, aby ste ho uskutočňovali tým, že ho budete žiť. Iba tak sa stanete ovocím lásky, ovocím milosti, ovocím radosti.

Detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými hliadkami a apoštolmi Svojej Lásky! Kde je Láska, tam je Charita (Činná Láska – poznámka prekladateľa), a je tam aj ovocie Lásky Boha a Láska, ktorá kraľuje v Bohu.

Vám, deti moje drahé: povzbudzujem vás otvoriť svoje srdce voči Môjmu Synovi Ježišovi, prostrednictvo modlitby, zoči voči pred Eucharistiou, kde Vám On dá spoznať dary, ktoré nepoznáte!

Preto žiadam každého z Vás, aby ste každý deň žili Svoje učenie, aby ste boli pripravení prijať všetko to, čo sa deje okolo Vás.

Vy viete, že Môj Syn ma posiela medzi Vás, aby som Vás viedla; a Vás, ktorí hľadáte Svoju lásku: pozývam Vás postiť sa a modliť sa, aby ste sa cítili byť milovaní a utešovaní! Som s Vami, a blízko Vás, ktorí trpíte!

Každý deň, s mojou Materskou láskou, som Vám nablízku, aby som Vám pomohla nestratiť sa na chodníku, ktorý On vyznačil pre Vás.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo iba modlitbou, môžte poraziť všetky zvádzania zlého a jeho pokušenia!

Ďakujem Vám detičky moje, že sa darujete v tomto čase milosti Môjmu Synovi Ježišovi, odpovedajúc na Svoju lásku. Moje srdce je plné radosti, vidiac všetkých Vás, ktorí svedčíte túto oázu pokoja, prostredníctvom Vašej Lásky.

Ďakujem Vám za Vašu prítomnosť. Žehnám Vás všetkých, a povzbudzujem Vás, aby ste vždy kráčali po stopách Môjho Syna Ježiša!

Potom mi Panna Mária zverila Tajné Posolstvo, ktoré, zatiaľ, nemôžem prezradiť.

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3. augusta 2019.

Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 6 júla 2019

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, milované Bohom; aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vám darovala všetku lásku Otca.

Prihováram sa Vám, ako Mama, a Matka vždy utešuje svoje deti.

Detičky moje, vzdávajte vďaky môjmu Synovi Ježišovi, za všetko to, čo Vám dáva; a za to, že Vám dáva tú milosť, že môžem byť medzi Vami, aby ste sa naučili počúvať Posolstvá, ktoré sú Vám dávané!

Je potrebné, detičky Moje, stať sa pravými apoštolmi Svojej lásky; ak sa však nenaučíte prijímať Svoje Slovo, ktoré je Životom a Pravdou, nebudete môcť pochopiť Svoju Lásku. Preto prichádzam, aby som Vás viedla k chodníku, ktorý Môj Syn vystopoval pre Vás, aby ste sa stali pravými Evanjelizátormi Jeho Slova. Ohlasujte, detičky Moje, Dobrú Novinu všetkým; a Nebojte sa svedčiť Svoju Lásku, pretože prostredníctvom vzývanie Ducha Svätého, Vy ste jeho Apoštoli.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, pretože len s modlitbou budete môcť oddialiť všetko to, čo vás delí od môjho Syna!

Deti moje, Pozerám sa na každého z vás a vidím všetku Vašu bolesť a zmätok; som blízko každého z vás a zvolávam na Vás požehnanie môjho Syna, aby ste mohli obetovať všetko, čomu dnes nerozumiete na tejto zemi.

To je dôvod, prečo vám hovorím: nenechajte sa zmiasť tým, čo je z tohto sveta, ale povzbudzujem vás, aby ste žili pre veci neba, kde vám nikto nebude môcť zobrať Nádej Večnosti.

Povzbudzujem Vás, aby ste sa navzájom milovali, pretože vašou láskou budete svedkami jeho lásky.

Detičky moje, pozývam vás, aby ste sa zmierili s Bohom a odpustili sebe samým, aby ste vo svojom srdci cítili Lásku, ktorú mnohí z Vás už zakúsili.

Modlite sa, aby vás Satan neoklamal svojimi zvádzaniami, a nenechal vo Vás presvedčenie, že nieste milovaní. Vráťte sa k svojim Pastierom, aby Vám bolo odpustené a, aby ste boli milovaní!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 6 júla 2019

Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 1. júna 2019

 • Post Comments:1 Comment

Moje drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som darovala veľa milostí.

Deti moje, milosti možno získať len so srdcom otvoreným a majúcim dôveru v nádej. Koľkí z vás potrebujú milosti a ja som matkou, ktorá Vám chce darovať milosti, žiadam Vás, deti moje, aby ste kráčali spolu s mojím synom Ježišom, aby sa mohli zrealizovať plány, ktoré má Boh s každým z Vás.

Ó deti moje drahé, ak nezačnete chodiť v stopách, ktoré Boh vyznačil, nebudete môcť objaviť všetky dary, ktoré Vám chce On dopriať.

Je čas povedať svoje áno; pretože je veľa tých, ktorí nedokážu kráčať po ceste konverzie, postiť sa a modliť sa. Avšak, ak sa nemodlíte, nebudete môcť získať pokoj. Pokoj príde, ak mi darujete Svoje srdce a len potom začnete vychutnávať Svoju lásku.

Túžim, deti moje, aby ste mi skrze vaše modlitby, pomohli distribuovať milosti. Takto budete môcť byť mojimi učeníkmi. Ježiš na Vás čaká so svojou vystretou rukou; a ja, ako jedna matka, Vás vediem k Nemu, k Ženíchovi.

Majte dôveru, deti moje, v tento Čas Milosti, ktorý mi dáva Boh, aby bola dlhšie s Vami nato, aby som Vám pomáhala.

Detičky moje, nie ste sami; ale zakaždým, keď otvoríte Svoje srdce, ja som s Vami, aby som Vás utešovala a milovala.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Vás, ktorí máte tento dar, žiadam, aby ste sa stali darom pokoja a svedkami týchto zázrakov, ktoré robím medzi Vami.

Modlite sa za pastierov, modlite sa za Svätého Otca, ktorý veľmi potrebuje vaše modlitby!

Ďakujeme Vám za odpoveď na moje volanie.

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo, dané Pannou Máriou Lellovi, 1. júna 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 máj 2019

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam stáť tvárou v tvár pred mojim synom Ježišom a nebojte sa žiť totálne Lásku, ktorú Vám chce darovať!

Všetkou Svojou nehou lásky, On očisťuje vaše srdcia, aby vás urobil svedkami svojej Lásky.

Otvorte Mu srdce, lebo bez vášho áno, On vo vás nemôže konať. A vy detičky, čo máte srdce zranené, nedokážete odpustiť.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujem pravých apoštolov, ktorí by svedčili o divoch, ktoré On koná prostredníctvom môjho príchodu; a vy detičky drahé, čo ste dostali moje volanie: pozývam vás byť svedkami toho, čo Boh uskutočňuje vo vás, prostedníctvom znamení, ktoré dostávate každý deň.

Syn môj, pozri koľko sŕdc je tu; a potrebujú byť milované a utešované; a ty, syn môj, buď radosťou a pokojom, ktoré ti Nebo dáva, aby oni, tvojim prostredníctvom, mohli dostať pokoj a kľud Neba.

Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste dostali milosť radosti!

Lebo prostredníctvom Svätých Písem, ktoré sú každý deň prehlasované, ste sa naučili žiť Svoje Slovo.

Lebo Svojím prostredníctvom, On mení vaše srdcia.

Som s vami a blízko vás. Dvíham oči k Nebu, aby Duch Tešiteľ vás mohol viesť a žehnať vás.

Detičky moje, neschádzajte z cesty, ktorú Boh vyznačil pre vás! Ja vás milujem a túžim vás všetkých priviesť k môjmu Synovi Ježišovi!

Žite pre večnosť a žite pre záležitosti Neba! Všetko ostatné Vám bude darované.

Modlite sa za pastierov a za svätého otca!

Žehnám vás mojím materským požehnaním a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4 máj 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 6 Apríl 2019

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti požehnané z Neba, pozývam vás viac žiť Slovo môjho syna Ježiša.

Detičky moje, je veľa tých, ktorí ešte neurobili poriadok vo svojom živote. Hovorím Vám deti moje: už dlhý čas klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli úplne otvoriť pre milosť.

Detičky moje, hovorím Vám, ktorí už dlhý čas poznáte môj príchod: túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi, a, cez vašu vytrvalosť, sa stanete živým Evanjeliom, aby ste sa tak mohli stať darom pre tých, čo sú ďaleko od Slova Boha; ak sa však nezačnete modliť od vašich rodín, nebudete môcť byť svedkami Evanjelia!

Hovorím Vám, ktorí túžite stretnúť Kráľa pokoja: začnite kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre vás! Preto som medzi vami, aby som Vám pomohla prejsť každý deň chodníky Boha, dávaním mojich posolstiev, aby ste sa vy, moje detičky, počas vašej cesty necítili byť sami. Lebo nieste sami! Ja som po boku každého z vás, a podávam Vám moju vystretú ruku, čakajúc, že sa jej chytíte.

Moje srdce sa teší, keď sa modlíte spolu! Keď sa spolu modlíte, ste ako anjeli! Prosím vás, detičky moje: modlite sa, modlite sa, aby ste sa vašou modlitbou nenechali zvädnúť!

Preto vás žiadam, aby ste sa modlili: lebo prostredníctvom vašich večeradiel modlitby sa naplníte Duchom Svätým, a práve tam milosť zostúpi na vás, aby uzdravila vaše rany.

Hovorím Vám vyvoleným: buďte vytrvalí, a nebojte sa povedať vaše Áno! Boli ste povolaní svedčiť tieto časy milosti, s vedomím, že pri tom bude aj súženie a utrpenie. Vedzte, že môj syn bol prenasledovaný, a aj vy budete prenasledovaní kvôli svojej láske.

Preto vás povzbudzujem byť každý deň zjednotení s Cirkvou, kráčajúc spolu s pastiermi, pomáhajúc si navzájom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 6 Apríl 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Marca 2019

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, ako vaša Matka prichádzam medzi vás, aby som Vám priniesla dobrú novinu

Detičky moje, už dlho Vám dávam moje posolstvá, aby ste ich mohli pochopiť a uskutočňovať. Prichádzam, aby som Vám priniesla všetko to, čo môj syn priniesol svojím príchodom na zem, ako človek. Znášal utrpenie, ako vy, znášal bolesť, ako vy. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujete Tešiteľa. A On posiela mňa, aby ste sa vedeli zamilovať do jeho Slova.

Žite, deti moje, tieto časy milosti! Milosť, v tejto chvíli, žije vo vás. Vy, čo ste boli povolaní v tomto čase: je potrebné, aby ste zmenili svoj život! Detičky, treba sa rozhodnúť stať sa mojimi apoštolmi! Ak však nežijete vo svojej láske a neoslobodíte sa od hriechu, Boh nemôže prebývať vo vás.

On je milosrdenstvo, odpúšťa a hovorí ti: Choď a už viac nehreš! Hovorím Vám: nezostaňte otrokmi hriechu! A koľkí z vás sú tí čo sa ospravedlňujú hovoriac: Boh všetko odpúšťa!

Povzbudzujem vás detičky, aby ste nepadli do rúk zlého, lebo mnohí sú tí, ktorí žijú, ako keby nikdy nepoznali Slovo. Detičky moje, boli Vám darované prikázania, ktoré boli napísané, aby ste ich uvádzali do praxe.

Hovorím Vám, ktorí chcete kráčať po stopách môjho syna: treba sa rozhodnúť byť svedkami toho, čo Boh koná vo vás.

Keď som sa mala stať nevestou, Boh ma nenechal samú, ale som mala Jozefa, ktorý by ma odprevádzal v tomto tajomstve, tak veľmi neznámom pre nás. Mali sme dôverovať tomuto tajomstvu, a Milosť bola nad nami a konala v nás.

Hovorím Vám: neiste sami! Vy už máte poznanie celej skúsenosti príchodu Ježiša na zem. Takže, ešte dnes, on žije medzi vami a prebýva medzi vami.

Treba počúvať! Treba pochopiť a žiť! Takto sa premeníte na nový život.

Nemajte starosť pochopiť všetko! Ja vás povzbudzujem modliť sa k Duchu Svätému, aby konal vo vás, a nebudete sklamaní!

Som s vami v týchto časoch, kedy, viac než kedykoľvek predtým, sa snažia zobrať Vám nádej. Avšak ja Vám hovorím: Blažení tí, ktorí sa darujú v tichu a v hĺbke svojho srdca kontemplujú Boha, a nie tí, ktorí hovoria “Pane, Pane”!

Naučte sa všetko to, čo Vám prichádza zo Svätých Písem, kde je všetko napísané! Som matkou, ktorá teší svoje deti. A prichádzam na Zem, aby ste mojím príchodom mohli cítiť všetku moju lásku.

Iba tak budete cítiť, že ste nové stvorenia: praktizovaním všetkých mojich posolstiev. A stanete sa svedkami pravdy.

Hovorím Vám, detičky moje: potrebujem vás, aby ste boli svedkami evanjelia! Žiadam od vás, detičky moje: stante sa nositeľmi duší, prostredníctvom vašej lásky, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh pre každého z vás!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla konať vo vás! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Marca 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Februára 2019

 • Post Comments:1 Comment

Detičky moje požehnané Otcom, povzbudzujem Vás žiť Slovo Božie, ktoré je Vám cezo mňa dávané!

S dôverou prijmite do vášho srdca Kráľa pokoja! Prinášam Vám Slovo, ktoré je Slovom večného života; a, ak ho prijímete, budete žiť pre večnosť.

Koľkí z Vás zakúsili Svoju lásku a Svoju nehu? Hovorím Vám, detičky moje, čo hľadáte pokoj: nezanedbávajte každodennú modlitbu! Bez modlitby a bez počúvania Božieho Slova nemôžte obsiahnuť pokoj srdca. Treba byť pravými apoštolmi, aby ste sa stali svetlom sveta, ak sa však nenaučíte od Neho, nemôžte byť nositeľmi pokoja.

Detičky moje, nebuďte znechutené z toho, že nieste prorokmi vo vašich rodinách, ale buďte vytrvalí! Ja, ako matka, som niesla v lone dar ľudstva, ktorý bol svelto a slovo, ktoré sa stávalo telom. A vy, čo dostávate milosť prijať ho do vášho srdca: povzbudzujem vás starať sa oň, aby vo vás rástlo, tým, že hovoríte vaše áno!

Modlite sa, detičky moje, aby pohľad zostal upretý na Kríž, a Duch Tešiťeľ nech vás oslobodí od všetkého toho, čo vás vzďaľuje od Boha!

A vy, detičky moje, čo túžite darovať vaše srdce Bohu: vedzte, že nieste sami, aj keď tieto časy sú plné utrpení a skúšok. Preto vás povzbudzujem k tomu, aby ste si navzájom pomáhali prednášaním modlitieb a pôstou. Prichádzam na toto miesto, ako Matka Útechy!

Drahé deti, svedčite moje posolstvá tým, ktorí ešte nedostali túto milosť; aby, cez vaše večeradlá, ste sa stali mojimi apoštolmi!

Hovorím Vám, detičky moje, čo ste boli povolaní: zamilujte sa stále viac do tej milosti, ktorú Vám Boh dáva! A vy, čo ma už dlho nasledujete: svedčite o divoch, ktoré Boh robí s vami, aby, cez váš príklad, ste sa stali svetlom! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Februára 2019

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5 Január 2019.

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby ste, detičky moje, nestratili nádej.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, môj syn mi dáva milosť byť medzi vami, aby, mojím príchodom, som vás mohla viesť a ukázať Vám cestu svetla, ktorá vedie k môjmu synovi Ježišovi.

Detičky moje, už dávno som medzi vami, aby som otvorila vaše srdcia, aby ste sa vy, detičky moje, naučili ho prijať.

Iba tak, detičky moje, budete môcť nájsť pokoj vo vašich srdciach. Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa vytrvalo rozhodli prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané.

Detičky moje, ak sa vo vás nezrodí túžba ho prijať, vy nemôžte objaviť a vychutnávať svoju lásku a svoju nehu. Vychutnávajte ho, detičky moje, a uvidíte, aké je veľké jeho milosrdenstvo!

Hovorím Vám, detičky moje, ktorí hľadáte a túžite po pokoji; pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky.

A ja, čo už dlho prichádzam, aby som si zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti, nebojte sa mi ich darovať; ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zápalil sa plameň vášho srdca!

Modlite sa, detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými apoštolmi; sú mnohí tí, ktorí nežijú usporiadaný život; ako keby nikdy nepoznali lásku Boha!

A vás, ktorí poznáte lásku Boha, povzbudzujem vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, ale opäť sa začnite modliť a postit vo vašich rodinách, aby oni mohli prijať Jeho lásku! Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 5 Január 2019.

Ako to všetko začalo

 • Post Comments:0 Comments

Volám sa Ferrara Raffaele. Zvaný taktiež Lello.
Narodil som sa v Grumo Nevano ( okres Neapol) 07/05/1966. Pochádzam z početnej rodiny pozostávajúcej z 11 detí. Ja som deviaty. Narodil som sa v siedmom mesiaci. Vo veku 4 rokov som ešte nevedel rozprávať; Teda nevedel som zrozumitelne vyslovovať slová. Nevedel som zostavovať zmysluplné vety a nevedel som chodiť. Dôslekom toho, kto sa o mna musel starať , mal so mnou nemalé problémy .
Moji rodičia pracovali v Frosinone, a vracali sa domov asi tak každé dva týždne , podľa možností a rôznych potrieb. Takto sa o mna starala moja staršia sestra. Medzi jej povinnosti patrila aj povinnosť odprevádzal na do školy. Keďže ja som tam nerád chodil, vždy som našiel spôsob , ako sa vyhnúť školskej dochádzke . Dôsledkom toho som mal mnohé konflikty s mojimi rodičmi .
Keďze som v škole viackrát zaslúžene prepadol, moji rodičia zo zúfalstva má odviedli do Ururi v okrese Campobasso k môjmu strýkovi, bratovi môjho otca. Takto chceli dosiahnuť zmenu v mojom štýle života, tým že by som tam spoznal nových ľudí a nové prostredie .
Aj tento pokus zlyhal a tak som sa rozhodol vrátiť sa do Neapola a nájsť si tam prácu .
Ako ste mohli konštatovať , moja mladosť bola dosť búrlivá .
Mal som 19 rokov a Marsom snúbenicu , ako mnohí moji rovesníci .
Bol som nepraktizjuci katolík, na rozdiel od jednej mojej tety. Tá bola veľmi nábožná a praktizujúca. Často organizovala púte do Oliveto Citra; jednej dedinky v horách v okrese Salerno. Boli tam zrúcaniny hradu, kde boli zjavenia Panny Márie .
Raz cestou k mojej snúbenicu som stretol moju tetu a začali sme sa rozprávať . Pozvala mana jednu zo svojich púti do Oliveto Citra.
Ja, prekvapený nečakaným pozvaním, som odmietol. Ona však naliehala.
Jej naliehanie má zaujalo. A tak som jej sľúbil, že raz s ňou pôjdem na pút pod podmienkou, že má nebude nútiť vstúpiť do kostola, alebo sa modliť . V tom čase som sa nevedel modliť. Ani Zdravas Mária . Moja teta má teda uistila, že nikto má nebude nútiť vstúpiť do kostola. Ak budem chcieť . Budem môcť zostať pri bráne , alebo sa potulovať po mestečku Oliveto Citra.
8. Decembra 1985 teta organizovala pút do Oliveto Citra. Keďže som jej to prisľúbil , aj ja som sa mal zúčastniť na tej púti. Dúfal som, že príde aj moja snúbenica. Ona však nechcela, a tak som musel ísť sám, aby som uspokojil tetu.
Počesť cesty sa v autobuse modlili ruženec . Vadilo mi to a čoskoro som oľutoval moje rozhodnutie zúčastniť sa na púti .
Keď sme prišli na miesto, bolo tam veľa ľudí. Stáli v rade pred starými schodami. Všetci sa chceli dostať k starej železnej bráne pre vchodom do hradu. zo zvedavosti, aj ja som sa postavil do radu. Chcel som vediet, čo tí ľudia videli tak zaujímavé pred a za tou železnou bránou.
Keď som sa dostal k bráne, tak som tam nenašiel nič zaujímavé…a tak som odišiel. Zostupujúc po schodoch smerm k námestiu perd hradom, zdviho som oči k nebu. zrazu mi srdce začalo veľmi sino tľcť . Prekvapený som sa pýtal seba samého: čo sa so mnou deje?
Myslel som si, že je to následkom tohto prostredia. Nevedel som si dať odpoveď. Ako som tak pozeral smerom k bráne , videl som veľké biele svetlo a v ňom obraz kríža. Ten obraz sa otvoril a bolo v ňom vidieť obrysy mladej ženy s otvoreným náručím na znak objatia. Potom spojila ruky a dívala sa doprava a doľava . Prekvapený nevedel som čo sa so mnou deje. Ušiel som od ľudí čo tam boli. Chcel som byť sám. A plakal som. Nechcel som sa s nikým rozprávať . Cítil som však v srdci veľký pokoj.
Videl som, ako ku mne prišla moja teta. Chcela vedieť čo sa stalo. Ja som jej to nechcel povedať , lebo som sa bál , že to povie ostatným .
Teta mi sľúbila, že buďe mlčať . To má upokojilo a tak som jej všetko vyrozprával. Zvyšok dňa som trávil v tichu. A tak sme sa vrátili domov. Moja túžba vrátiť sa na to miesto rástla .
Po niekoľkých dňoch som opäť stretol moju tetu a spýtal som sa jej na kedy organizuje najbližšiu pút do Oliveto Citra. Povala mi, že v pondelok. Atak som sa tam opäť vybral. Keď som prišiel k bráne hradu, nič zvláštne sa nestalo. V srdci som cítil pokoj a sľúbil som si, že sa tam vrátim .
30. Januára 1986 som sa po tretí krát vrátil do Oliveto Citra. Ako vždy , tam bolo veľmi veľa ľudí . Postavil som sa do rady pred bránu hradu. Ako som tak vystupoval po schodoch opakoval som “ Zdravas Mária . Svätá Mária .“ Evedel som sa totižto modliť . Toto bola jediná modlitba čo som poznal .
Ako som sa tak modlil a vystupoval po schodoch, zrazu som prestal vnímať okolie.
Videl som iba veľké svetlo, ktoré bolo stále silnejšie a otvorilo sa. V tom svetle som videl krásnu ženu. Videl som ju jasne . Mala modrý plášť , zlatý pás a stala na oblaku. V náručí držala malé dieťa a povedala mi: “ Neboj sa, som Matka Neba. Miluj seba samého, miluj seba samého a neboj sa syn môj! Začni chodievať na Svätú Omšu ! Modli sa, modli sa!“
Potom sa zohla, Pobozkalo má na čelo a ja som odpadol.
Tam neďaleko na námestí pred hradom bolo sídlo združenia“ Panny Márie hradu“. Tam má odniesli, aby má ošetrili.
Ako som sa tak prebral, okolo mna boli ľudia , čo má ošetrili. Pýtali sa čo sa stalo. Ja som iba opakoval kde je tá krásna pani čo ma pobozkala na čelo . Oni nechápali . Cítili však silnú vôňu , ktorá sa z môjho cela šírila po celej miestnosti.
Medzi ľudmi čo má tam ošetrili bol aj kňaz Mário Baraglini a svoja asistentka Anna Ghibelini . Aj oni boli na púti v Oliveto Citra. (viac…)

Continue Reading Ako to všetko začalo

Nasledujúc Máriu

 • Post Comments:0 Comments

Po tejto udalosti som sa vrátil domov. Môj život sa menil bez toho, žeby som si to uvedomoval. Bol som úchvatný krásou , čo má obklopovalo a cítil som sa…

Continue Reading Nasledujúc Máriu

Prvé večeradlo

 • Post Comments:0 Comments

Napriek prosbe o diskrétnosť od otca Cuomo, správa o tom čo sa so mnou dialo sa rozšírila. Jedného krásneho večera v júni 1986, ako som sa tak prechádzal po dedine,…

Continue Reading Prvé večeradlo

Rím. Bratia Slova

 • Post Comments:0 Comments

Jedného dňa v roku 1988 ja a jeden môj kamarát sme sa vybrali do Oliveto Citra, aby sme tam strávili čas modlitby. Tu sme sa zúčastnili na Svätej Omši jedného kňaza misionára . Jeho kázeň sa mi obzvlášť páčila. Rozhodol som sa, že ho musím spoznať . A tak večer , akoby bolo už všetko vopred zorganizované, sme sa ocitli uňho doma a zdieľali sme naše skúsenosti . Po nejakom čase prišiel ku mne domov , kde v prítomnosti mojej početnej rodiny odslúžil Svätú Omšu . Takto sa posilnilo naše priateľstvo a vo mne rástla túžba poznať čo Boh chce kdo mňa. Jedného dňa , keď som sa vrátil z Oliveto Citra, zúčastnil som sa na Svätej Omši v kaplnke tohto misionára .v evanjeliu bolo čítanie “ nech mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych“. Chcel som pochopiť čo to znamená a tak som sa spýtal kňaza  . Vnímal som to ako odpoved na moju žiadost . Rozhodol som sa zostať v tej komunite . Mal som iba jednu prosbu. Môcť telefonicky upozorniť moju rodinu, že zostanem v tej komunite. Moja rodina z toho nebola nadšená . V tom dome žili aj iní chlapci. Naše dni sme trávili v modlitbe a v službe vo farnosti. Kňaz, čo nás hostil chcel, aby som robil rozlišovanie môjho duchovného života ; žil podľa pravidiel tej malej komunity;  žil moju skúsenosť s Máriu v mlčaní, ale aby som sdieľal s nimi večernú modlitbu v spoločenstve s Pannou Máriou . O pár mesiacov nám ten misionár oznámil , že sa budeme musieť presťahovať do Komunity “ Fratelli della Parola “ ( Bratia Slova) v Acilia – Rím . Tam sa mal stretnúť s Matkou Terezou . Ja som nechápal o čom hovorí . Ten kňaz bol prekvapený , že nepoznám Matku Terezu, a tak v krátkosti mi povedal , o koho sa jedná a , aké sú jej diela. Pred cestou do Ríma som sa zveril mojej rodine. Z ich prekvapenia som pochopil veľkosť tejto ženy . Nastal deň stretnutia , bol som zvedavý na tú sestričku, ktorej som tak veľa počul rozpravať. Stretli sme sa s ňou v jednej z jej komunít v Ríme 10. Októbra 1988. Na mňa urobila obrovský dojem tá malá sestra , plna pokory a jednoduchosti, plná objiajucej lásky . Požehnala nás každého osobitne, pomodlili sme sa spolu a , každému z nás nám dala zázračnú medajlu. Po tomto stretnutí sa pre mna začal nový život v tejto rímskej komunite. Dni sme trávili v modlitbe a v rešpektovaní pravidiel spoločného  života. Jedného dňa , náš kňaz misionár , spolu so sestrou Elvirou, sa rozhodol prijať do našho domu chlapcov z komunity „Cenacolo“; chlapcov drogovo závislých . Predstavený našej komunity nás žiadal venovať sa tým chlapcom podľa pravidiel života komunity sestry Elvíry. (viac…)

Continue Reading Rím. Bratia Slova

Komunita Máriina škola v Mariotto – Bari

 • Post Comments:0 Comments

Jedného dňa Mária Pia mi predstavila pani Antoniettu z mestečka Bitonto – Bari. Tu pani doprevádzal jej manžel . On ju zakaždým čakal v aute, lebo, ako on sám hovoril, neveril v Boha. Počas jednej z ich návštev javsomnvysiel z domu a konecnevsom mal možnosť poznať manžela tej pani. Krátko som sa s ním porozprávala a pozval som ho na Taliansku kávu . Ukázal som mu nas dom. V skutočnosti sa však jednalo o obchod, ktorý sme si upravili, aby sa tam dalo bývať . Bol prekvapený z toho v akých podmienkach žijeme a bez slova so svojou manželkou odcestovali. Na druhý deň povedal manželke , že sa chce vrátiť . Ona nám to vyrozprávala celá prekvapená ; lebo takéto správanie nebolo uňho zvykom. Antoniettin manžel naliehal, lebo sa chcel so mnou porozprávať a tvrdil , že stretnutie so mnou sa ho dotklo. Asi po týždni sa rozhodli vycestovať . Keď prišli tak on má zasypal otázkami . Ja som nechápal prečo sa ma tak veľmi na kadečo vypytoval. Tak som sa ho spýtal, že ci sa rozhodol pre vieru . Jeho odpoved bola kategorická: “ V žiadnom prípade!“ Potom sa na mna uprene pozrel a povedal: “ Odkedy som tá stretol zaujali ma tvoje oči a tvoja jednoduchosť . Cítil som , že sa tu musím vrátiť . “ Potom sa ma spýtal , že ci by som bol ochotný sa presťahovať , ak by som mal možnosť cestovať . Povedal som mu, že ak by tombola Božia Voľa, tak by som bol ochotný . A tak, skôr než odišiel ma ohromil. Nechal mi kľúče od svojej vily na vidieku. Všetci sme ti interpretovali, ako uskutočnenie Ježišovho prísľubu, že čoskoro dostaneme kľúče . A tak sme boli plní radosti. Zveril som sa s tým mojej mame. Bál som sa totižto zanechať niečo čo poznám , a ísť do neistoty. Moja mama mi povedala, že ak je to Božia Vôľa , tak všetko dopadne dobre. Aj náš duchovný otec nás uistil , že všetko dopadne dobre  , a dal nám svoju podporu a lásku . Stretol som Máriu Piu a jej manžela Pina v San Giovanni Rotondo. Bola tam aj moja mama, Esterina, Antonio a môj otec. Spolu sme šli pozrieť vilu. Bola obrovská , prekrásna , a hneď sa tam dalo bývať . Cestou späť sme si kládli kopec otázok . Ako sa budeme môcť starať o tak obrovskú vilu?  Esterina nám totižto jasne povedala, že nebude môcť s nami bývať hneď od začiatku . Taktiež sme sa pýtali, aký druh služby budeme môcť ponúknuť na tak izolovanom mieste. Neznechucovali sme sa však a odovzdali sme sa do Božej Vôle . Nemali sme však jasno , aký druh služby chceme ponúknuť . A tak som navrhol, že podľa toho, kto ako prvý zaklope na naše dvere , tak tým smerom sa vydáme . O niekoľko dni zaklopal na naše dvere jeden drogovo závislý chalan. Keďže v minulosti som spolupracoval v komunite sestry Elvíry, mal som veľkú skúsenosť práce s takýmto typom osôb . Vedel som , že to bude vyžadovať úplnú a trvalú angažovanosť . Hneď som to povedal Antoniovi a Esterina. Rozhodnutie nebolo ľahké , lebo len výraz “ drogovo závislý “ im naháňal strach. A Esterina neveľa, ako to povie svojim deťom. Tak veľmi sme však túžili konať, že napriek našim obavám sme sa rozhodli prevtento druh služby . Napokon ja, Antonio a tento drogovo závislý chalan, sme sa presťahovali do Bari. Nemali sme nič , iba dôveru v Prozreteľnosť .
Keď sme sa usadili, tak sme si stanovili ako pravidlo života modlitbu a roľnícku prácu. Chlapci , ktorí chceli vstúpiť do komunity mali pohovor, kde sme im vysvetlili naše pravidlá života . Žiadali sme od nich pôst od televízie , cigariet a iného . Všetko bolo postavené na Kristo-terapii. Ovocie bolo vidno zo dňa na deň . Keď nás prišiel navštíviť farár z Mariotto, tak sa nadchol našou prácou, a začal tráviť väčšinu dňa s nami. Dokonca tu slúžil aj Svätú Omšu , lebo niektorí chalani neboli pripravení na to, žeby sa vzdialili od komunity; kde sa cítili byť chránení. Pán nám všetko zabezpečoval . Nič nám nechýbalo . Prozreteľnosť nám všetko zabezpečovala . Mali sme dokonca aj kaplnku s darom Eucharistie. Rehoľné sestričky , kňazov, lajkov, prijímali sme všetkých pútnikov . Prežívali sme spolu s nimi chvíle modlitby a zdieľania , lebo komunita bola otvorená pre všetkých . Takmer všetci sa divili , že ja malý a mladučký  som bol zodpovedný za tú komunitu. Nie vždy sa nám darilo dávať do súladu moj mystický život a potreby chalanov. Chalani totižto potrebovali kľud a pokoj, aby mohli prekonať ich problémy . Mnohí pútnici prichadzali, aby streli mna a počuli Božie Slovo. Zosúladiť tieto dve úplne odlišne skutočnosti nebolo vôbec ľahké . Stačilo málo , aby sa mi situácia vyšmykla z ruky. Môj duchovný otec počas jednej návštevy si všimol , že niečo nieje v poriadku . Rozhodol sa prevziať vedenie. Stretol sa s predstavenými komunity a napokon osobitne iba so mnou. Chcel mať jasno , a ja som mu so slzami v očiach vyrozprával čo sa stalo. Kvôli rešpektu súkromia zainteresovaných nepíšem tu o čo sa jednalo. Iba ja som bol za to zodpovedný za tú prehru. Dodnes nosím v srdci bolesť keď si na to pomyslím. Vina bola iba moja. Kňaz doň Mimmo od každého z nás žiadal poslušnosť a prikázal nám , aby sa každý vrátil domov k svojej rodine. Ako vždy aj v ťažkostiach Boh ukazuje veľkosť Svojej Otcovskej Lásky. Dohodli sme sa so sestrou Elvirou, že v našej komunite boli hosťami chalani z jej komunity. Vďaka tejto dohode tí chalani mali kam ísť a nezostali bez pomocí po tom čo my sme sa museli vrátiť domov k našim rodinám . Ešte dnes cítim živú bolesť z odlúčenia od tej komunity a od chalanov, ktorým sme s láskou pomáhali . Odvtedy som sa nikdy viac nevrátil do tej komunity. Keď sme tam prišli , tak sme nemali nič ; a tak sme aj odišli . (viac…)

Continue Reading Komunita Máriina škola v Mariotto – Bari

Návrat domov

 • Post Comments:0 Comments

Za chyby sa platí a ja som ich horko platil. To mi pomohlo pochopiť , že Boh koná vážne . Po návrate domov nebolo ľahké prekonať toto veľké sklamanie. Nemal som sily. Jedine slová, ktoré som počul v mojom srdci , bola ozvena slov Panny Márie: “ Syn môj, keďže ma vidíš , budeš musieť veľa trpieť .“ ; to mi dávalo nádej do budúcna . Každý deň som chodieval do baziliky v Pompei-ách. Držal som sa pevne môjho duchovného otca, ktorý sa však pokúšal ma odradiť od mojich plánov . Najmä keď som ho naliehavo prosil , aby mi dovolil vrátiť sa do komunity. On mi radil zanechať takéto myšlienky a začať žiť bežný život . Často mi hovorieval: “ Ty si myslíš , že ti takto ubližujem, jedného dňa mi však budeš ďakovať .“ Napokon som sa vzdal , a snažil som sa začať nový život ; vybudovať si nový život . Opať som si našiel prácu a aj dievča ; aj ona bola veľmi nábožná. Snažil som sa napredovať v jednoduchosti každodenného života ; v mojom srdci však bola tá obrovská túžba patriť úplne Bohu. Napriek tomu, že som žil bežný život , plánovali sme svadbu, bez toho, že by som si to uvedomoval , evanjelizoval som a pomáhal tým čo to potrebujú. Pán naďalej konal cez mňa ; naďalej si ma používal. Jedného dňa , keď som sa prechádzal s mojim dievčaťom , videl som skupinu známych; šli nám v ústrety . Povedali nám, že tam neďaleko je jeden chalan v odpadkovom koši. Moje dievča sa na mňa pozrelo pohľadom porozumenia. Vedela totižto čo urobím . Počúval som, ako mi ten chalan rozprával svoje trápenia. Zahľadel som sa mu do oči , a spýtal som sa ho, že či mu môžem nejako pomôcť . On sa zľakol , že ho chcem odviesť do komunity; okamžite odmietol. Ja som ho uistil , že mu chcem pomôcť ja osobne . Potreboval som však vedieť , že či skutočne chce zmeniť svoj život. Tak som ho asi dvakrát vyskúšal . Povedal som mu , aby ma prišiel navštíviť domov . Dvakrát som však neotvoril dvere. Keď som videl, že na tretí deň sa vrátil, tak som mu otvoril dvere a prijal ho do svojho domu. Videl som teda uňho vytrvalosť a rozhodnutie zmeniť život . Od mojej matky som mal súhlas a ochotu prijať ďalšieho syna. To bolo pre mňa potvrdením, že Pán ma volal na službu blížnym. Ako začiatok procesu uzdravovania Sandra, spolu s mojim duchovným otcom, sme šli k známym do regiónu Vale d‘ Aosta. Tam sme sa zdržali nejaký čas . Raz v noci, po ťažkom týždni abstinencie, Sandro prišiel k mojej posteli a začal mi bozkávať nohy, ako znak vďačnosti za pomoc. Toto jeho gesto na mňa veľmi zapôsobilo , odvtedy sa stal členom našej rodiny; a moji súrodenci ho prijali a mali ho radi. (viac…)

Continue Reading Návrat domov